33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

EPC en EPB

EPC bij verkoop of verhuur

Bij de verkoop of verhuur van een woning dient de verkoper of verhuurder te beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC). Zo heeft de nieuwe bewoner een duidelijk zicht over hoe een grote energievreter de woning is of over hoe energievriendelijk de woning wel is.

 

EPC publieke gebouwen

Publieke gebouwen zijn gebouwen die in gebruik zijn door publieke organisaties zoals gebouwen van de federale en Vlaamse overheid. EPC voor publieke gebouwen is verplicht voor:

 • Gebouwen groter dan 1.000 m³ - verplicht sinds 1 januari 2009
 • Gebouwen groter dan 500 m³ - verplicht sinds 1 januari 2013
 • Gebouwen groter dan 250 m³ - verplicht sinds 1 januari 2015

 

Belangrijk: Het certificaat is 10 jaar geldig, de publieke gebouwen groter dan 1.000 m³ dienen dus in 2019 over een nieuw energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen te beschikken.

Wanneer moet het certificaat ook vernieuwd worden?

 • Bij wijziging van de gebruikers van het publieke gebouw;
 • en eventueel na renovatiewerken.

 

Certificatieprocedure van EPC publieke gebouwen

 1. Opname van de meterstanden dient minimaal 1 jaar voordat het EPC publieke gebouwen kan worden afgeleverd te gebeuren (elektriciteit, gas of stookolie);
 2. Opstellen van een auditlijst EPC publieke gebouwen, zoals werd voorgeschreven door de Vlaamse Overheid, door gebruik te aken van de erkende software;
 3. Tweede opname van de meterstanden van energieleveranciers, exact 1 jaar na de 1e opname;
 4. Afleveren EPC;
 5. Uithangen van het EPC op een zichtbare plaats voor het publiek.
EPC publieke gebouwen door OCB
Een voorbeeld van een publiek gebouw.
Bij een verbouwing of renovatie van een woning zal de eigenaar een EPB-verslaggever moeten aanstellen.

EPB bij nieuwbouw of renovatie

Bij een verbouwing of renovatie van een woning zal de eigenaar een EPB-verslaggever moeten aanstellen. Deze energiedeskundige ziet er dan op toe dat de nodige K- en E-peilen gehaald worden. Jaar na jaar worden de EPB-eisen strenger, daarom is het advies van een EPB-verslaggever heel interessant. Meer info over EPB vindt u hier.

Vraag uw energieaudit aan en bekijk wat u kan doen om uw energieverbruik te beperken.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)



De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGEN



Bij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.