33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Elektriciteitskeuring van uw installatie

U staat er niet altijd bij stil, maar de keuring van uw elektriciteit is in verschillende gevallen erg belangrijk. Gaat u voor het eerst elektriciteit laten aanleggen of verkoopt u uw huis? In beide gevallen bent u verplicht tot een elektriciteitskeuring.

Elektriciteitskeuring bij verkoop, nieuwbouw en wijziging

Er zijn verschillende redenen om een elektriciteitskeuring te laten uitvoeren. U wilt namelijk niet met een gevaarlijke situatie of een kortsluiting te maken krijgen. Daarom is het bij wet verplicht om bij de aansluiting van een nieuwe elektrische installatie op het net of bij een wijziging of uitbreiding hiervan een keuring te laten uitvoeren. Laat u een nieuwe woning bouwen en wordt uw elektriciteit voor de eerste keer gebruikt? Dan moet u eveneens uw elektriciteit laten keuren. Ook wanneer u een verhuis plant en uw huidige woning verkoopt, moet u een aanvraag doen voor het uitvoeren van een elektriciteitskeuring. Volgens de wetgeving is er wel een duidelijk onderscheid in installaties.

De elektriciteit wordt gekeurd bij een uitbreiding aan de installatie, bij het plaatsen van een nieuwe elektriciteitsinstallatie en bij overdracht eigendom.
Keuring van de elektrische installatie
Enerzijds zijn er de elektrische installaties die in werking werden gesteld vóór 1 oktober 1981. Anderzijds hebben we de elektrische installaties die hierna aan het net werden aangesloten. In beide gevallen is er een andere soort elektriciteitskeuring aan de orde.

 

De elektriciteitskeuring van uw installatie mag enkel uitgevoerd worden door een erkend controleorganisme zoals OCB. Hebt u na de keuring een negatief verslag? Dan volgt er een nieuwe keuring van uw elektrische installatie. Dit staat allemaal vastgelegd in het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties, of AREI.

 

Elektriciteitskeuring bij installaties voor 1 oktober 1981

Verkoopt u uw huis en hebt u een installatie waarmee u werkte vóór 1 oktober 1981, dan bent u verplicht deze elektrische installatie te laten keuren. Ook bij elke belangrijke wijziging of uitbreiding van uw elektrische installatie is een keuring van uw elektriciteit noodzakelijk. Wilt u uw bestaande aansluiting laten verzwaren? Vergeet dan eveneens geen elektriciteitskeuring aan te vragen. Na de keuring ontvangt u een keuringsattest. Dit hebt u nodig om uw woning te kunnen verkopen. Het mag zowel positief als negatief zijn. Een negatief verslag houdt namelijk de verkoop niet tegen. De enige vereiste is het bezit van het attest. Is uw keuring negatief? Dan moet er binnen de 18 maanden na de verkoop van uw huis een nieuwe keuring uitgevoerd worden. Gedurende die 18 maanden hebt u de tijd om de elektrische installatie conform de voorschriften uit te voeren. Is de keuring positief? Dan ontvangt u een gelijkvormigheidsverslag. Beschikt u al over een gelijkvormigheidsverslag? Dan hebt u in principe geen keuring meer nodig.

Bij de keuring van de elektriciteit moet de aanvrager van de keuring in het bezit zijn van een eendraadsschema van de elektrische installatie, een situatieschema en de EAN-code.
Indien u twijfelt over de veiligheid van uw elektriciteit, aarzel dan niet een controle aan te vragen bij één van onze specialisten.

Elektriciteitskeuring bij installaties na 1 oktober 1981

Werd uw elektrische installatie na 1 oktober 1981 in gebruik genomen? Dan moeten deze installaties worden gekeurd volgens het AREI vóór ingebruikname. Bij een verzwaring, uitbreiding of belangrijke wijziging van deze elektrische installatie moet ook een aanvraag tot elektriciteitskeuring worden ingediend. Hierbij moet u als aanvrager, een ééndraadsschema van de installatie, een situatieschema en de EAN-code ter beschikking hebben. Na de eerste keuring gebeurt er een periodieke elektriciteitskeuring om de 25 jaar. Is de keuring negatief? Dan moet de installatie binnen de 12 maanden in orde worden gebracht.

Hierna moet ze opnieuw worden gekeurd en dit gebeurt bij voorkeur door hetzelfde controleorganisme. Verkoopt u uw woning? Dan volstaat het als u het attest van de eerste keuring of de herkeuring indient. Hebt u dit attest niet, dan kan de verkoop van uw woning niet doorgaan.

 

Twijfelt u over de veiligheid van uw elektriciteit? Contacteer OCB voor al uw vragen. Wilt u eerst meer lezen over het keuren van uw elektriciteit? Lees dan de brochure over elektriciteitskeuring, keuring bij overdracht van eigendom en de brochure van het AREI.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.