33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Een waterkeuring voor helder drinkwater

Meer en meer wordt er bij gezinnen thuis regenwater gebruikt voor allerlei verschillende doeleinden. Om proper drinkwater in uw huis te blijven garanderen, is de keuring van de binneninstallatie voor drinkwater ontstaan.

Waarom is een waterkeuring noodzakelijk?

Drinkwaterbedrijven werken de klok rond om proper en kwaliteitsvol drinkwater te voorzien voor Vlaamse gezinnen. Daarom bestaat er een reglement voor de huishoudelijke installatie voor drinkwater bij u thuis. Bij elke bouwvergunning die wordt uitgedeeld, wordt het plaatsen van een regenwaterput, en het gebruik van dit water, dan ook meestal verplicht.

 

Wanneer de leiding van uw regenwater niet juist wordt aangesloten, brengt dit jammer genoeg negatieve effecten met zich mee. Zo vermindert de drinkwaterkwaliteit in uw woning, en vele andere woningen die hiermee in contact komen door de terugstroming van het distributienetwerk. Een waterkeuring is dus noodzakelijk om uw gezin en andere gezinnen te beschermen tegen bacteriën uit besmet regenwater. OCB voert graag deze waterkeuring voor u uit. Onze experts controleren waar het fout loopt tussen het regen- en drinkwatercircuit.

Bij de bouw van een woning is water noodzakelijk, daarom wordt er vaak een ééntapsaansluiting geplaatst waar een waterkeuring bij moet plaatsvinden.
Waterkeuring van een voorlopige ééntapsaansluiting

Welke waterkeuring is voor u van toepassing?

Diende u een bouwvraag in na 1 januari 2004, dan moet u een waterkeuring aanvragen. Iedereen die een renovatieaanvraag deed vanaf 1 juli 2004 moet ook zo’n keuring laten uitvoeren.

Als er tijdens de bouw van uw woning een installatie met één tappunt werd geïnstalleerd, bent u verplicht om een waterkeuring aan te vragen. Binnen de twee jaar na deze ‘ééntapskeuring’, volgt een basiskeuring. De ééntapskeuring is namelijk maar twee jaar geldig. Als u deze basiskeuring niet laat uitvoeren, moet er om veiligheidsredenen een nieuwe keuring aangevraagd worden.

Hebt u geen ééntapsinstallatie en is de binneninstallatie van uw huis of appartement volledig afgewerkt, dan moet u enkel een basiskeuring aanvragen. Om de waterkeuring efficiënt uit te voeren, moet u wel beschikken over warm water, een centrale verwarming, een toilet, een bad of douche, een keukenkraan en een lavabo. Naast deze elementen moet u ook beschikken over enkele documenten. Een situatieschema of stroomkringschema volgens de NBN EN 806-1 norm zijn vereist én een lijst met de aangesloten toestellen. Deze documenten dienen in drievoud te worden opgesteld: een exemplaar voor de keurder, een voor de waterleverancier en eentje voor uzelf.

 Om een goedgekeurde waterkeuring te hebben, moeten er een minimum aantal toestellen aangesloten zijn.
Een kraan is één van toestellen die aangesloten moet zijn.

Wat na de waterkeuring?

Voldoet uw installatie aan de normen van de waterkeuring, dan ontvangt u een positief keuringsverslag, ook wel een conformiteitsverslag genoemd. Hierna mag de watermaatschappij de installatie in gebruik stellen. Bij een negatief verslag mag de installatie niet worden gebruikt tot de inbreuken worden hersteld. Hierna volgt een nieuwe keuring.

 

Wilt u een waterkeuring laten uitvoeren? Neem contact op met OCB voor een afspraak of advies en download alvast uw toestellenlijst.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.