33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Waterkeuring

Waarom moet er een waterkeuring plaatsvinden voor een binneninstallatie?

Drinkwaterbedrijven in Vlaanderen zorgen er al een heel lange tijd voor dat ze kwaliteitsvol water leveren aan de gezinnen. Om dit te blijven garanderen werd er een technisch reglement voor binneninstallaties voor drinkwatervoorziening uitgewerkt. Deze wetgeving werd in het leven geroepen door de toename van het gebruik van hemelwater in de woning. Het plaatsen van een regenwaterput en het gebruiken van dit hemelwater wordt verplicht opgelegd bij elke bouwvergunning die wordt uitgereikt. Door de toename van het gebruik van regenwater in de woning is het risico voor rechtstreekse verbindingen met de drinkwaterleidingen de laatste jaren sterk toegenomen.

 

Wanneer de leidingen van het hemelwater niet werden aangesloten zoals het zou moeten, dan kan dit enorme risico’s inhouden voor de drinkwaterkwaliteit in uw eigen woning, maar ook voor andere gebruikers via terugstroming in het ditributienet. Een waterkeuring, dat eventueel door een keuringsorganisme wordt uitgevoerd, moet de wanverbindingen tussen het regenwatercircuit en de drinkwaterbinnenshuisinstallatie voorkomen.

 

 

Wie moet een waterkeuring aanvragen?

Iedereen die een bouwaanvraag voor nieuwbouw na 1 januari 2004 heeft ingediend, moet een waterkeuring aanvragen. Bij een aanvraag voor een renovatie vanaf 1 juli 2004 moet ook een waterkeuring worden aangevraagd.

Verschillende waterkeuringen

Eéntapskeuring

Wanneer er tijdens de bouw van een woning een beperkte installatie met 1 tappunt geïnstalleerd wordt door de drinkwatermaatschappij, dan moet er een waterkeuring worden aangevraagd. Dit kan u bij OCB aanvragen. Indien er 2 jaar na de ééntapskeuring nog geen basiskeuring werd aangevraagd, moet er om veiligheidsredenen een nieuwe keuring plaatsvinden van deze installatie.

Bij de bouw van een woning is water noodzakelijk, daarom wordt er vaak een ééntapsaansluiting geplaatst waar een waterkeuring bij moet plaatsvinden.
Waterkeuring van een voorlopige ééntapsaansluiting

Basiskeuring

Basiskeuring is een waterkeuring van de afgewerkte binneninstallatie van de woning of een appartement, deze keuring dient aangevraagd te worden door de bouwheer. Om de waterkeuring te kunnen uitvoeren, moeten volgende elementen minimaal aanwezig zijn van de binneninstallatie:

 • Warm waterproductie;
 • Centrale verwarming;
 • Toilet;
 • Bad / douche;
 • Keukenkraan;
 • Lavabo;
 • Eventueel een tweede watercircuit.

Bij de waterkeuring moeten volgende documenten in 3-voud aanwezig zijn, 1 exemplaar voor de keurder, 1 exemplaar voor de waterleverancier en 1 voor de bouwheer:

Verloop van de waterkeuring

Indien de installatie als conform wordt gezien, stelt het keuringsorganisme na de waterkeuring een keuringsverslag van conformiteit op. Na ontvangst van dit keuringsattest kan de watermaatschappij de installatie in dienst stellen.

 

Als de installatie niet onmiddellijk conform wordt bevonden, wordt er een keuringsverslag van niet-conformiteit met alle opmerkingen opgesteld. De watermaatschappij kan de installatie niet in dienst stellen zonder een verslag met positief resultaat. Na het oplossen van de opmerkingen of inbreuken kan er een herkeuring worden aangevraagd.

Om een goedgekeurde waterkeuring te hebben, moeten er een minimum aantal toestellen aangesloten zijn.
Een kraan is één van toestellen die aangesloten moet zijn.
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.