33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Veiligheidscoördinatie

Waarom aan veiligheidscoördinatie doen?

Veiligheidscoördinatie is bij de bouw of renovatie van een woning verplicht vanaf het moment er meer dan 1 aannemer zich met de werken bezighoudt. De reden van veiligheidscoördinatie op bouwwerven zijn de hoge ongevalcijfers in de bouwsector, jaarlijks doen er zich duizenden ongevallen voor in de bouwsector en dit voornamelijk wanneer er meerdere aannemers gelijktijdig aan het werk zijn op eenzelfde werf. Veiligheidscoördinatie moet ervoor zorgen dat de veiligheid van alle partijen op de werf gegarandeerd wordt.

 

 

Wanneer moet u beroep doen op veiligheidscoördinatie?

Een veiligheidscoördinator wordt als tussenpersoon ingeschakeld bij nieuwbouw en renovaties, ook bij particulieren. Wanneer een particulier werkzaamheden aan zijn woning wil uitvoeren waarvoor hij meer dan 1 aannemers nodig heeft dan is veiligheidscoördinatie verplicht en moet er een veiligheidscoördinator ingeschakeld worden. Om een veiligheidscoördinator in te schakelen moeten beide aannemers gelijktijdig of achtereenvolgend werken uitvoeren. In vele gevallen werkt de architect voor veiligheidscoördinatie samen met een veiligheidscoördinator en zal de architect deze ook aanbevelen, maar het blijft de particulier die de keuze maakt wie de veiligheidscoördinatie zal doen op zijn bouwwerf.

 

 

Wat is de taak van een veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator is aanwezig van start tot einde der werken. Bij het ontwerp van het plan voor de bouw of verbouwing van een woning kan hij al mogelijke gevaren tijdens de werken in kaart brengen. Op basis van de ideeën van de veiligheidscoördinatie kan het plan bijgestuurd worden. Veiligheidscoördinatie is niet enkel interessant voor de aannemers en hun werknemers, maar ook voor de bouwheer en de buren. De veiligheidscoördinator stelt een plan op met richtlijnen die de aannemers en andere betrokkenen moeten volgen om ongevallen tijdens de werken te vermijden.

Bij de start van de werken brengt de bouwheer de veiligheidscoördinator op de hoogte zodat de veiligheidscoördinatie goed gebeurt en kan hij op geregelde tijdstippen, zoals afgesproken met de bouwheer, toezicht komen doen op de werf. Na elk bezoek stelt de veiligheidscoördinator een verslag op met zijn bevindingen. Gebeuren er op de werf onveilige zaken? Dan is het nut van veiligheidscoördinatie dat de veiligheidscoördinator de betrokken partijen op de hoogte brengt en advies met veiligheidsmaatregels geeft.

 

Na elk bezoek stelt de veiligheidscoördinator een verslag op met zijn bevindingen. In dit verslag staat advies wat er op een veiligere manier kan gebeuren en hoe dit kan. Op het moment van de oplevering wordt het postinterventiedossier, opgesteld door de veiligheidscoördinator en overhandigd aan de bouwheer. In dit dossier vinden we alle documenten terug van de architect, maar ook goedgekeurde plannen en plannen van de geplaatste nutsvoorzieningen.

Bij grote renovatiewerken moet u als particulier beroep doen op een veiligheidscoördinator.
Veiligheidscoördinatie bij verbouwing
 
Bij het volgen van opgstelde richtlijnen van de veiligheidscoördinator kunnen ongevallen vermeden worden.
Veiligheidscoördinatie
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.