33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring riolering

Sinds 1 juli 2011 verplicht de overheid een keuring van de riolering:

 • bij een nieuwe aansluiting op het leidingnet;
 •  nadat er belangrijke wijzigingen aan de riolering werden gedaan;
 • nadat er een inbreuk werd vastgesteld op de gelijkvormigheid;
 • wanneer er een gescheiden riolering wordt aangelegd op een openbaar domein.
De keuring aan de riolering kan worden uitgevoerd worden door onze specialisten. Na goedkeuring dient het attest samen met de onderdelenlijst aan uw exploitant bezorgd te worden.
 
Bij een nieuwe aansluiting op het rioleringsnet moet er een keuring plaatsvinden.
Keuring van de riolering bij een nieuwe aansluiting

Wat controleert de keurder?

 • Is het private afvalwater en het regenwatercircuit correct van elkaar gescheiden?
 • Werden de afvoeren van de toestellen zoals wc en bad correct aangesloten op de circuits?
 • Werd de afvoer van het regenwater van verharde oppervlaktes goed aangesloten?
 • Is er een correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen?
 • Is er een regenwaterput aanwezig? (enkel indien dit verplicht werd)

U kan een keuring van de riolering vastleggen op het moment dat uw waterafvoerinstallatie helemaal werd gelegd.

 

 

Wat moet er aanwezig zijn bij de keuring van de riolering?

 • Een uitvoeringsplan van de riolering;
 • Een lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen;
 • Stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing);
 • Eventueel foto’s van de riolering en zijn onderdelen en facturen van de gebruikte onderdelen.

Werd er een negatief keuringsverslag afgeleverd?

Als de riolering niet conform werd aangesloten volgens de richtlijnen, dan wordt deze afgekeurd en kan u een herkeuring aanvragen na het herstellen van de inbreuken.

Voorbeelden van inbreuken:

 • Er is een verbinding tussen het regen- en afvalwatercircuit;
 • Er is geen regenwaterput aanwezig, terwijl dit wel in de stedenbouwkundige vergunning werd opgelegd.

Duur van de keuring van de riolering De duur van de keuring is afhankelijk van de situatie ter plaatse, maar u moet toch rekenen op een gemiddelde duur van 2u.

 

Downloads

Invuldocument: onderdelenlijst van de riolering

Het afvalwater en het regenwater dient gescheiden naar de riolering te gaan, dit is één van de punten van de keuring van de riolering.
Keuring van de riolering.
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.