33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Alles over de keuring van uw riolering

Laat u een nieuwe woning bouwen? Of voert u grote werken uit aan de afvoerleidingen? Dan is de kans erg groot dat u een keuring van uw riolering moet laten uitvoeren. Foutieve aansluitingen op het netwerk kunnen namelijk leiden tot een negatieve waterzuivering en bodem- en waterverontreiniging.

Wanneer is de keuring van uw riolering verplicht?

Wanneer u precies een keuring van uw riolering moet laten uitvoeren, werd beslist door de overheid. De wetgeving hierover is vastgesteld op 1 juli 2011. De verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement en verplicht u onder andere tot een keuring bij een nieuwe aansluiting op het leidingnet. Dit is dus wanneer u een nieuwe woning bouwt. De keuring kan u meteen vastleggen op het moment dat de waterafvoerinstallatie wordt gelegd. Hiernaast moet er een keuring van de riolering gebeuren nadat er belangrijke wijzigingen aan de riolering werden uitgevoerd. Daaronder mag u alle wijzigingen verstaan die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk verstoren. Ook wanneer er een gescheiden riolering wordt aangelegd op een openbaar domein, moet de riolering worden gekeurd.

Bij een nieuwe aansluiting op het rioleringsnet moet er een keuring plaatsvinden.
Keuring van de riolering bij een nieuwe aansluiting
Tot slot bent u verplicht tot een keuring van de riolering als er een inbreuk op de gelijkvormigheid wordt vastgesteld.

 

Voor zo’n keuring van de riolering is OCB hét aanspreekpunt. Onze specialisten beschikken over de knowhow en expertise om uw rioleringskeuring tot een goed einde te brengen. Na de goedkeuring van uw riolering ontvangt u een gelijkvormigheidsattest. Dat is een attest waarin beschreven staat dat uw afvoerleidingen en riolering voldoen aan de normen.

 

Wat gebeurt er tijdens de keuring van de riolering?

Wanneer onze gespecialiseerde keurder bij u langskomt voor de keuring van de riolering, doorloopt hij verschillende stappen. Zo kijkt hij of de privéwaterafvoer en het regenwatercircuit juist van elkaar zijn gescheiden en of de afvoer van onder andere het toilet en het bad goed zijn aangesloten op deze circuits. Daarnaast onderzoekt hij of de afvoer van het regenwater goed is aangesloten en of er een regenwaterput is voorzien. Deze put is niet altijd verplicht, maar kan opgelegd zijn door de GVS, Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening of door de omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) Als laatste bekijkt de keurder of de aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen kloppen. De keuring van uw riolering gebeurt nauwkeurig en neemt ongeveer een uur in beslag.

 Het afvalwater en het regenwater dient gescheiden naar de riolering te gaan, dit is één van de punten van de keuring van de riolering.
Keuring van de riolering.

Wat moet er aanwezig zijn bij de keuring van de riolering?

Bij de keuring van uw riolering komt heel wat kijken. Zo zijn er enkele documenten die u in orde moet brengen om de keuring te laten uitvoeren. U moet bijvoorbeeld het uitvoeringsplan van de riolering en een lijst van aangesloten onderdelen klaarleggen. Verder is soms een stedenbouwkundige vergunning nodig en eventueel foto’s en facturen van de riolering. Zorg dus dat u in orde bent met deze documenten om de keuring zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen.

 

Wat na een negatieve keuring van uw riolering?

Als de riolering niet werd aangesloten volgens de vastgelegde richtlijnen en bijgevolg niet in orde is, wordt ze afgekeurd. Een voorbeeld van een inbreuk op de regels is wanneer uw regen- en afvalwatercircuit met elkaar verbonden zijn. Een andere reden voor een negatieve keuring kan het ontbreken van de waterput zijn, wanneer dit in de stedenbouwkundige vergunning werd opgelegd. Na het herstellen van deze inbreuken, kan u een nieuwe keuring van uw riolering aanvragen.

 

Hebt u een keuring van uw riolering nodig? Maak een afspraak met OCB en download alvast uw onderdelenlijst.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.