33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Milieumanagement

Milieu wordt steeds belangrijker in onze samenleving, iedereen wil toch in een propere omgeving wonen? OCB staat u met raad en daad bij om u te helpen met een goed milieumanagement.

OCB kan u bijstaan bij het optimaliseren van uw milieumanagement door advies te geven over tankkeuringen, keuring drukvaten, keuring gasflessen en asbestinventarisaties. OCB helpt u bij het uitbouwen van uw milieumanagementsysteem!

 

De milieureglementering is heel uitgebreid: Vlarem I, Vlarem II, Vlarea en Vlarebo. Als uitbater, beheerder of eigenaar van opslaginstallatie komt u beslist in aanraking met deze milieureglementering. Onze milieudeskundigen kunnen u met uw milieumanagement bijstaan door het geven van advies en toezicht, maar ook bij het uitvoeren van een technische keuring van uw opslaginstallaties.

De milieureglementering is enorm sterk, daarom zijn advies en keuringen door een milieudeskundige van belang.
Toezicht bij het plaatsen van een ondergrondse tank

Milieudeskundige keuringen

Om u advies te geven bij milieumanagement binnen uw bedrijf, kan OCB u als keuringsorganisme en met haar milieudeskundige volgende diensten aanbieden:
 • De plaatsing van ondergrondse houder dient te gebeuren onder het toezicht van een milieudeskundige;
 • Een opslagtank met zijn aanhorigheden moet in dienst gesteld worden en er moet eveneens een periodieke keuring plaatsvinden. Dit is heel belangrijk voor een goed milieumanagement en kan gebeuren door een keuringsorganisme zoals OCB;
 • Bij de keuring van een nieuwe opslaginstallatie en tijdens de periodieke keuring van deze installatie moet er van de houder en de leidingen een dichtheidsproef gebeuren;
 • Er moet ook een corossieviteitsonderzoek van de bodem van de tank plaatsvinden. Hieruit moet blijken of corrosie mogelijk is. Is dit het geval dan moet er een kathodische bescherming geplaatst worden die ook tijdens de periodieke keuring nagekeken moet worden;
 • Een fabrikant van een opslagtank of drukvat moet een nieuw fabricaat laten keuren, hiervan wordt een prototypeattest afgeleverd.

Onze milieudeskundigen helpen u met nodige kennis en ervaring om bovenstaande keuringen en adviezen, voor uw milieumanagement, tot een goed recht te brengen. Milieumanagement gaat veel verder dan bovenstaande milieudeskundige keuringen. OCB kan voor u als keuringsorganisme volgende installatie in dienst stellen en periodiek keuren: centrifuges, compressoren, drukvaten, gasflessen, bovengrondse opslagtanks, ondergrondse opslagtanks, opslagplaatsen voor butaan en propaan en stoomtoestellen.

 

 

Milieumanagement bij tankstations

Een goed voorbeeld is de assistentie bij milieumanagement van tankstations. De verschillende soorten brandstof die bij tankstations of benzinestations gekocht worden, komen uit ondergrondse tanks. Deze tanks moeten onder toezicht van een milieudeskundige geplaatst worden en periodiek gekeurd worden.

Er wordt van de houder en leidingen een dichtheidsproef gedaan tijdens de tankkeuring.
Tankkeuring door één van onze milieudeskundigen

Milieumanagement bij explosieveiligheid

Bij het opstellen van een explosieveiligheidsdossier wordt er een beoordeling gegeven over het explosiegevaar. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij bedrijven waar met brandbare stoffen gewerkt wordt. Meer informatie vindt u terug in deze brochure en door contact op te nemen met onze specialisten.

 

 

Milieumanagement bij asbest- en sloopinventarissen

Onder milieumanagement valt ook het opstellen van een asbestinventaris en een sloopinventaris. Een asbestinventaris wordt verplicht opgelegd door de overheid bij renovatiewerken door een aannemer. De arbeidswetgeving wil hiermee de werknemers beschermen tegen de gevaren van asbest.

 

 

Milieumanagment per gewest

Laat u bijstaan bij het uitvoeren van uw milieumanagement door onze milieudeskundigen en wees in regel met alle geldende regels betreffende het milieu. De wetgeving betreffende milieugerichte keuringen is verschillend per gewest. Bekijk de detailpagina’s onder het thema ‘milieumanagement’ voor de verschillen of neem contact op met onze studiedienst.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.