33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Milieumanagement is goed voor uw gezondheid

Milieumanagement is een hot topic de laatste jaren. Iedereen is bezig met het klimaat en dat is niet zonder reden. Het is van algemeen belang dat we leven in een gezonde samenleving. Ontdek hier wat OCB kan doen voor uw bedrijf op het vlak van milieumanagement.

Een uitstekend milieumanagement met OCB

OCB, specialist in milieumanagement, draagt actief bij aan een gezond milieu door de keuring van tanken, drukvaten en gasflessen enerzijds en door het uitvoeren van asbestinventarisaties anderzijds. Zo ondersteunen onze professionele keurders dagelijks een positief milieumanagementsysteem. Bent u uitbater, beheerder of eigenaar van een opslaginstallatie, dan komt u beslist in aanraking met een uitgebreide milieureglementering. Onze milieudeskundigen voeren een technische keuring uit van uw opslaginstallaties en verlenen u gespecialiseerd advies over milieumanagement.

De milieureglementering is enorm sterk, daarom zijn advies en keuringen door een milieudeskundige van belang.
Toezicht bij het plaatsen van een ondergrondse tank

Milieumanagement, meer dan enkele keuringen

Behalve voor het verlenen van advies over milieumanagement, staat OCB ook voor u klaar met volgende diensten om uw milieumanagement tot een goed einde te brengen:

 • De aanwezigheid, toezicht bij de plaatsing van een ondergrondse houder;
 • De periodieke keuring van opslagtanks;
 • De dichtheidsproef van de houder en de leidingen bij de keuring van een nieuwe opslaginstallatie en tijdens de periodieke keuring van de installatie;
 • Het corrosiviteitsonderzoek van de bodem van de tank. Als corrosie mogelijk is, dan moet er een bescherming worden geplaatst die tijdens de periodieke keuring wordt nagekeken;

 

Milieumanagement gaat natuurlijk verder dan enkel de bovenstaande diensten. OCB neemt voor u de keuring van compressoren, drukvaten, gasflessen en nog veel meer op zich.

Milieumanagement bij tankstations

Werkt u in een tankstation? Dan is milieumanagement uiteraard van groot belang. Het perfecte voorbeeld hiervan is het voorkomen van de risico’s bij opslag van de brandstof die bij tankstations wordt gekocht. Deze verschillende soorten brandstof komen uit ondergrondse tanks die onder toezicht van een milieudeskundige worden geplaatst en gekeurd.

 

Milieumanagement bij explosieveiligheid

Bij bedrijven waar gewerkt wordt met brandbare stoffen, is er een kans op explosiegevaar. Daarom stelt OCB een explosieveiligheidsdossier op waarin er een beoordeling voor het gevaar wordt weergegeven.

 

Milieumanagement bij asbest- en sloopinventarissen

Het opstellen van een asbestinventaris en een sloopinventaris vallen eveneens onder milieumanagement. Het opstellen en het bezitten van een asbestinventaris wordt verplicht opgelegd door de overheid. Als u als aannemer aan renovatiewerken wilt beginnen, dient u deze asbestinventaris te raadplegen alvorens aan de werken te beginnen. Op die manier wordt u als werknemer beschermd tegen gevaar.

 Er wordt van de houder en leidingen een dichtheidsproef gedaan tijdens de tankkeuring.
Tankkeuring door één van onze milieudeskundigen

Milieumanagement per gewest

De verplichtingen rond milieugerichte keuringen verschillen van gewest tot gewest. Informeer u goed over welke keuringen noodzakelijk zijn in uw bedrijf. Wenst u meer advies over milieumanagement? Of bent u al overtuigd van onze keuringen? Neem dan contact op met OCB.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.