33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Wat u moet doen in geval van asbest

Asbest, wat is dat nu eigenlijk?

Asbest, u heeft er waarschijnlijk al van gehoord. Maar wat is dit nu eigenlijk? Asbest is een hittebestendig, slijtvast, isolerend en goedkoop mineraal uit de natuur. Door deze positieve eigenschappen werd het vroeger veel gebruikt in onder andere auto-onderdelen, isolatie- en bouwmateriaal, brandbeveiliging, beschermkledij en meer. Jammer genoeg blijkt asbest enorm schadelijk te zijn voor uw gezondheid. Om dat te onderzoeken, wordt er een asbestinventaris opgesteld van de gebruikte materialen in het gebouw: hierin staat beschreven in welke materialen er asbest te vinden is. Voor het opstellen van deze inventaris schakelt u best OCB in. Wij voeren een uitgebreide asbestanalyse uit door stalen te nemen van materiaal waar mogelijk asbest in zit.

 

Het gevaar van asbest

Aangezien asbest zo schadelijk is, is het gebruik ervan nu verboden. Na beschadiging van asbesthoudende materialen, kunnen asbestvezels vrijkomen, deze asbestvezels zijn zo klein dat u ze met het blote oog niet meer kan zien. En dat is waar het grote gevaar schuilt. De onzichtbare vezeltjes kunnen diep in de longen binnendringen. Daardoor loop je het risico op asbestose en longkanker.

 

Een inventaris van asbest is noodzakelijk

Bij elk renovatieproject moet er een inventaris van asbest worden opgesteld. Dit wordt verplicht door de wet om de werknemers te beschermen. Wordt er geen inventaris opgesteld, dan mag er niet gewerkt worden aan het project. Bij afbraakwerken en sloopwerkzaamheden van bedrijfsgebouwen met een bouwvolume van meer dan 1.000 m³, moet sinds 2006 een asbestinventaris en -analyse gemaakt worden. Een particulier moet vanaf 01/01/2020 een asbestinventaris opstellen voor zijn huis bij verkoop van een woning.

 

Wat gebeurt er na de vaststelling van asbest?

Is er aanwezigheid van asbest vastgesteld in uw gebouw? Dan wordt er een beheersprogramma opgesteld. Blijkt er uit het toezicht dat het in slechte toestand is of beschadigd kan worden, dan moet het asbest eventueel worden gefixeerd, ingekapseld of verwijderd. Ook dient er minstens één keer per jaar een visuele inspectie te worden gehouden van de toestand van het asbest.

 

Hulp nodig bij uw asbestinventaris? Neem contact op met OCB of lees onze brochures voor asbestinvenarisatie of het sloopopvolgingsplan

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.