33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Blowerdoortest

Wilt u de aanwezigheid van luchtlekken, warmteverliezen, koudebruggen en/of vochtproblemen opsporen? Dan is een blowerdoortest de geschikte oplossing. Met een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van de woning gemeten. Het is altijd interessant om de luchtdichtheid te meten met een blowerdoortest omdat luchtdichtheid minstens even belangrijk is als het goed isoleren van de woning.

Blowerdoortest: Is uw woning luchtdicht? OCB doet de test!

Bij een blowerdoortest wordt de woning in een onderdruk en overdruk gezet door een afzuigsysteem en ventilator in een deuropening of raam te plaatsen. Dan meet men met de blowerdoortest hoe vaak het totale luchtvolume van het gebouw ververst wordt gedurende één uur bij een drukverschil van 50Pa (vergelijkbaar met een windsnelheid van 4 à 5 beaufort).

 

Door heel gericht lekken op te sporen met een blowerdoortest kan heel wat bespaard worden op verwarming en dus op de energiefactuur, het verlaagt de CO-uitstoot en bovendien is er minder indringen van pollen in het gebouw wat gunstig is voor mensen met een allergie. Tijdens de blowerdoortest, die ongeveer 3 uur duurt afhankelijk van gebouw tot gebouw, kan de woning gewoon in gebruik blijven, enkel moeten buitenramen en –deuren tijdelijk gesloten blijven. Na de blowerdoortest wordt er een berekening gemaakt van het ventilatieveelvoud en het lekdebiet.


Voordelen van een blowerdoortest

 • Bij het bouwen of verbouwen van een woning moet er een EPB verslag worden opgesteld door een energiedeskundige. Laat u op het einde van de (ver)bouwwerken een blowerdoortest uitvoeren, dan heeft dit een positieve invloed op het E-peil van het EPB-verslag. Hoe lager het E-peil is, hoe meer subsidies er kunnen verkregen worden. Meer info over EPB, vindt u hier;
 • Als de woning luchtdichtheid is, dan zorgt dit voor een hoger wooncomfort;
Wilt u de aanwezigheid van luchtlekken, warmteverliezen, koudebruggen en/of vochtproblemen opsporen?
 • Een goede werking van de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem wordt gegarandeerd;
 • Lagere energiefactuur;
 • Minder indringen van pollen dankzij een blowerdoortest.
Graag weten wat een blowerdoortest kost? Vraag hier uw offerte aan.
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.