33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Asbestinventaris

Wat is asbest?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat heel wat goede eigenschappen bezit. Asbest is namelijk hittebestendig, slijtvast, isolerend en goedkoop. Maar het grote nadeel van het materiaal, asbest is schadelijk voor de gezondheid. Vroeger wogen de nadelen niet op tegen de voordelen en werd het daarom voor heel wat producties gebruikt. Asbest werd gebruikt voor auto-onderdelen, isolatiemateriaal, bouwmaterialen, brandbeveiliging, beschermkledij en nog zoveel meer. Om na te gaan of er asbest in deze materialen aanwezig is, dient er een asbestinventaris opgesteld te worden. Deze asbestinventaris kan door OCB gemaakt worden. Er wordt een asbestanalyse uitgevoerd door stalen te nemen van materiaal waar mogelijk asbest in kan zitten. Laat een asbestonderzoek uitvoeren als u niet zeker bent over de gebruikte materialen in uw woning of in bepaalde gebouwen.

 

 

De gevolgen van asbest

Zoals algemeen geweten heeft asbest een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Inmiddels is asbest verboden en dus niet meer te koop. De laatste jaren is het duidelijk geworden wat de vezels van asbest met het menselijke lichaam kunnen doen. Deze vezels, die met het blote oog onzichtbaar zijn, dringen zich diep in de longen. Dit kan asbestose als gevolg hebben, maar ook mesothelioom (vorm van kanker) en longkanker.

 

 

Asbestinventaris verplicht of niet?

Ja, asbestinventarisatie is verplicht want …

Bij renovatiewerken aan eender welk gebouw moet er een asbestinventaris worden opgesteld om de werknemers te beschermen. Er mag dus met andere woorden niet gewerkt worden in een gebouw als er geen asbestinventaris aanwezig is. Dit gebeurt volgens de wetgeving KB van 22/07/1991.

 

Nee, asbestinventarisatie is niet verplicht want …

Een particulier is niet verplicht een asbestinventaris op te stellen voor zijn huis en ook niet voor de verhuur of verkoop van een woning. Deze persoon kan natuurlijk wel op veilig spelen en een asbestinventaris laten opstellen om na te gaan of er al dan niet asbest aanwezig is in zijn woning.

 
Asbest werd vroeger vaak gebruikt, daarom is een asbestinventaris van oude gebouwen aangeraden.
Dak met asbesthoudende materialen

Na de asbestinventaris

Blijkt er asbest aanwezig te zijn na de asbestinventarisatie dan moet er een beheersprogramma opgesteld worden. Dit programma omvat:

  • Een regelmatige beoordeling d.m.v. visuele inspectie van de toestand van het asbest of van asbesthoudend materiaal. Dit gebeurt minimaal één keer per jaar;
  • De maatregelen die moeten genomen worden wanneer blijkt dat het asbestmateriaal in slechte toestand is of wordt gebruikt op plaatsen waar het kan beschadigd worden.

Er wordt na de asbestanalyse en het asbestonderzoek een asbestinventarisatierapport opgesteld door onze deskundingen. Als er asbest aanwezig is, kunnen volgende maatregelen genomen worden: asbest fixeren, inkapselen en verwijderen.

 

 

Sloopopvolgingsplan als optie van asbestinventaris

Het Koninklijk Besluit van 16/03/2006 trekt de aandacht op de verplichting om bij afbraakwerken en sloopwerkzaamheden een asbestinventaris en een asbestanalyse te maken. Dit heeft als doel de gezondheid van de werknemers beschermen tegen de risico’s van asbest. Dit heeft enkel betrekking op bedrijfsgebouwen met een bouwvolume van meer dan 1.000 m³.

 

Downloads

Brochure asbestinvenarisatie

Brochure sloopopvolgingsplan

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.