33 reviews
4,2/5
Ontdek meer
  Vragenbank
Stel uw eigen vraag!
Uw gegevens worden niet herkenbaar gepubliceerd
Mag de kabel XTREM H07RN-F gebruikt worden in een huishoudelijke installatie?

Deze kabel is een soepele kabel. Het toepassingsgebied van soepele kabels situeert zich in het aansluiten of bedraden van machines en/of toestellen. Voor vaste installaties dienen kabels of geleiders gebruikt te worden met een volle kern. Deze voorschriften zijn vermeld in de betreffende normen van de respectievelijke geleiders. Trouwens, ook de fabrikant van de kabel geeft in zijn documentatie aan, dat deze kabel niet mag gebruikt worden in huishoudelijke installaties.

Indien men aan het begin van de installatie een verliesstroomschakelaar met een aanspreekstroom van 30 mA, plaatst, moet men dan voor de vochtige ruimten nog een aparte verliesstroomschakelaar plaatsen met aanspreekstroom van 30 mA ?

Art. 86.08 van het AREI bepaalt dat badkamers, stortbadkamers, wasruimtes, was- en afwasmachines moeten beveiligd worden door een bijkomende differentieelschakelaar met een gevoeligheid van max. 30 mA. Deze bijkomende differentieelschakelaar moet afgetakt zijn na de algemene differentieelschakelaar. De vraag of de algemene differentieelschakelaar van max. 300 mA en de bijkomende diff. schakelaar van max. 30 mA, mogen vervangen worden door 1 toestel met een gevoeligheid van max. 30 mA, is in het verleden gesteld aan de bevoegde ministeriële diensten. Het antwoord was duidelijk; er moet steeds een algemene diff. schakelaar voorzien worden. Indien vochtige ruimten en/of toestellen aanwezig zijn moet een bijkomende diff. schakelaar voorzien worden voor de betreffende ruimten en/of toestellen. Dus indien vochtige ruimten en/of toestellen in de installatie aanwezig zijn, moeten er minstens 2 diff. schakelaars geplaatst worden.

Mag de aanspreekstroom van de verliesstroomschakelaar aan het begin van de installatie ook 100 mA of zelfs slechts 30 mA zijn?

Volgens art. 86.07 van het AREI, moet aan het hoofd van elke elektrische huishoudelijke installatie ten minste één algemene differentieelschakelaar geplaatst worden. Deze moet een aanspreekstroom hebben van max. 300 mA en een nominale stroomwaarde van 40 A. Uit dit artikel kan men afleiden dat de aanspreekstroom ook minder dan 300 mA mag bedragen, dus bijvoorbeeld 100 of 30 mA.

Hoeveel elektriciteit kan een zonnepaneel opwekken?

De opbrengst van een zonnepaneel varieert uiteraard van de oppervlakte en de plaats waar het werd ingeplant. In België leveren standaard zonnepanelen ca. 300 à 325 wattpiek per m² en dunne film panelen ca.60 wattpiek per m².

Welk zijn de minimum eisen waaraan moet voldoen zijn, opdat de keuring van een huishoudelijke installatie voor drinkwater kan uitgevoerd worden?

Om een huishoudelijke basiskeuring te kunnen uitvoeren moeten minimaal volgende elementen van de binneninstallatie aanwezig zijn: warm waterproductie - centrale verwarming - toilet - bad/douche - keukenkraan - lavabo - eventueel tweede watercircuit.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.