33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Verplichte keuringen

De wet legt verschillende verplichte keuringen op. Deze verplichte keuringen moeten uitgevoerd worden door een keuringsorganisme of door een EDTC, sommige verplichte keuringen mogen ook gedaan worden door een bevoegd persoon. Hierbij wordt een overzicht van wettelijke keuringen gegeven:

Keuring elektriciteit

Onder de elektriciteitskeuringen moeten volgende verplichte keuringen uitgevoerd worden door een keuringsorganisme:

 • Keuring elektrische laagspanning;
 • Keuring hoogspanningscabine;
 • Keuring tijdelijke en mobiele installaties zoals werfaansluitingen;
 • Keuring kermisinstallaties;
 • Keuringen hoogspanningsrelais;
 • Keuring groene stroominstallaties.

De keuring van rust- en verzorgingstehuizen, toneelzalen, toeristische logies en ziekenhuizen worden onderworpen aan een aparte reglementering, maar dienen ook verplichte keuringen te ondergaan zoals keuring van noodverlichting, branddetectie, stooktoestellen e.a.

 

 

Keuring hefwerktuigen

Volgende hefmiddelen dienen een verplichte keuring te ondergaan door een keuringsorganisme:
Een kraan moet periodiek gekeurd worden door een keuringsorganisme.
Keuring van een kraan
 • Keuring van personenliften;
 • Keuring kranen, hoogwerker en hun toebehoren;
 • Keuring behandelingstoestellen die gebruikt worden als hijs- of hefwerktuig;
 • Keuring autohefbrug;
 • Keuring kabelbaan;
 • Keuring hangstelling;
 • Keuring metalen gordijn in schouwspeelzalen;
 • Keuring van een gemotoriseerd werkplatform;
 • Keuring veiligheidsmateriaal (PBM);
 • Keuring havenvoertuigen.
Onder drukapparatuur kunnen we volgende verplichte keuringen terugvinden: keuring gasflessen, keuring stoomtoestellen en keuring drukvaten.
OCB kan voor u de verplichte keuringen van de gasinstallatie, thermografie van de elektrische installatie en de stooktoestellen uitvoeren.

Keuring drukapparatuur en opslagtanks

Onder drukapparatuur kunnen we volgende verplichte keuringen terugvinden: keuring gasflessen, keuring stoomtoestellen en keuring drukvaten. De verplichte keuringen van opslagtanks zijn verschillende per gewest, maar allemaal uit te voeren door een erkend keuringsorganisme als OCB.

 

Keuring brandveiligheid

Brandveiligheid is enorm belangrijk. OCB kan voor u de verplichte keuringen van de gasinstallatie, thermografie van de elektrische installatie en de stooktoestellen uitvoeren.

 

Verplichte keuringen voor particulieren

Niet enkel bedrijven worden verplicht om bepaalde keuringen uit te voeren om de veiligheid te gebruiken. Ook particulieren dienen verplichte keuringen te laten uitvoeren bijvoorbeeld elektriciteitskeuring bij verkoop.

 

Een overzicht van de verplichte keuringen kan u hier terug vinden.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.