33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Onze troeven

Al bijna zestig jaar is OCB de vaste partner van talloze bedrijven en particulieren voor de keuring van hun installaties. De basis voor dit vertrouwen hebben we te danken aan deze zes troeven die we bijzonder hoog in het vaandel dragen:

Klantgerichte service als hoogste
prioriteit.

Een keuring is vaak heel technisch en is wettelijk verplicht. Het voor u zo eenvoudig mogelijk houden, is echter ons eerste doel. Daarom zijn we flexibel, verschaffen we u de informatie die u nodig heeft en houden we u na de controle op een efficiënte manier op de hoogte van onze bevindingen. Een vraag over de keuring van uw werktuigen of installatie? Onze specialisten helpen u graag verder met een snel en helder antwoord en zoeken mee naar een oplossing van uw probleem. Bij OCB staat u als klant altijd op de eerste plaats!

Eén aanspreekpunt voor actuele
informatie over diverse keuringen.

Zijn verschillende installaties in uw bedrijf of woning aan een keuring toe? Dankzij onze brede expertise voert OCB al uw verplichte controles op gebied van elektriciteit, hefwerktuigen, milieu, energie en veiligheidscoördinatie voor u uit. Bovendien beantwoorden we al uw vragen over onze keuringen. Onze technische experts volgen de ontwikkelingen in hun domein nauwgezet op en geven u met plezier een heldere samenvatting van de bestaande en vernieuwde wetgeving die u aanbelangt.

Een duurzame, innovatieve en
digitale partner.

Terwijl we bouwen op een jarenlange ervaring, zoekt OCB voortdurend naar manieren om zijn controles en dienstverlening te verbeteren. Daarom zetten we ook maximaal in op de digitalisering van ons bedrijf, bv. door verslagen en facturen digitaal op te stellen en te delen met onze klanten via het online My OCB platform, en met de QR-codes die onze medewerkers op de gekeurde installaties aanbrengen. Zo komen we tot een duurzame, snelle en transparante communicatie, van uw keuringsaanvraag tot de na-service.

Een optimale combinatie van
prijs en kwaliteit.

De keuring van uw installaties en werktuigen is een levensbelangrijke kwestie. Uw veiligheid (en die van uw werknemers) staat immers op het spel. Daarom doet OCB geen enkele toegeving op de kwaliteit van controles. Niettemin bent u steeds verzekerd van een correcte prijs, want we maken onze service toegankelijk voor iedereen.

Technische experts met een
professionele omkadering.

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, kiezen we voor contactvaardige, technische experts en doen we er alles aan om hen optimaal te omringen, met de juiste tools en opleidingen.

Altijd bij u in de
buurt.

OCB is actief in heel België en dus altijd bij u de buurt. Onze 200 medewerkers zijn verspreid over heel het land, zodat we steeds kunnen ingaan op uw keuringsaanvraag, ongeacht uw woonplaats of de locatie van uw bedrijf.
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.