33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Erkend keuringsorganisme

OCB behoort tot de lijst erkende keuringsorganismen. Een erkend keuringsorganisme heeft deze erkenning gekregen via de Federale Overheidsdienst Economie. Als erkend keuringsorganisme mag OCB alle wettelijk en niet-wettelijke keuringen uitvoeren. OCB kan als keuringsorganisme controles uitvoeren op huishoudelijk en op industrieel niveau. De regelgeving voor deze twee doelgroepen is verschillend.

EDTC

Als erkend keuringsorganisme valt OCB ook onder de lijst EDTC, Erkende Dienst voor Technische Controles. Een EDTC wordt erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Wetgeving

Volgens de Belgische wetgeving dienen alle elektrische installaties, machines, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen in dienst gesteld en periodiek gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme of een EDTC. De keuringen die worden uitgevoerd door OCB zijn overeenkomstig de criteria van de normen NBN EN, ISO/IEC 17020 en de toepasselijke delen van de norm NBN EN ISO 9002.

Als erkend keuringsorganisme voert OCB alle verplichte keuringen uit.
Uw veiligheid ... onze zorg!

Keuringen

OCB voert als erkend keuringsorganisme technische keuringen uit in de domeinen elektriciteit, hefwerktuigen en recipiënten. Deze controles worden uitgevoerd bij particulieren en bedrijven. Particuliere keuringen zijn éénmalige keuringen. Keuringen die OCB uitvoert bij bedrijven zijn indienststellingen en periodieke keuringen.

 

Huishoudelijke keuringen

Als erkend keuringsorganisme voert OCB onder andere volgende keuringen uit bij particulieren:

 • Keuring voor verkoop: EPC keuring en elektriciteitskeuring;
 • Gaskeuring;
 • Keuring drinkwater en rioleringskeuring.
OCB staat in voor uw veiligheid bij het keuren van installaties en machines.
Controles en veiligheidscoördinatie op werven

Industriële keuringen

Hieronder vindt u een greep uit het aanbod van technische keuringen die OCB als erkend keuringsorganisme kan en mag uitvoeren:

 • Elektriciteitskeuring;
 • Keuring hefwerktuigen en arbeidsmiddelen;
 • Keuring liften;
 • Tankkeuringen;
 • Gaskeuringen.

 

Naast deze keuringen focust OCB zich als erkend keuringsorganisme ook op veiligheidscoördinatie, milieumanagement, energieaudits en opleidingen. Al deze keuringen doen wij verspreid over heel België.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.