33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Een keuring van de liften in uw bedrijf

Een keuring van liften is geen luxe maar een noodzaak. Alle personenliften moeten volgens de wettelijke verplichting worden gekeurd om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren en eventuele incidenten te vermijden. Om de hoeveel tijd een keuring van uw liften moet gebeuren, hangt af van de onderhoudsfirma. Is deze ISO-gecertifieerd, dan volstaat een halfjaarlijkse keuring van de liften. De meeste onderhoudsfirma’s zijn ISO-gecertifieerd. Indien niet, dan bent u als eigenaar verplicht tot een driemaandelijkse keuring van de liften.

Een keuring van liften is geen luxe maar een noodzaak.
Een personenlift moet minstens 2 keer per jaar gekeurd worden

Preventieve keuring van liften noodzakelijk

Een professionele keuring van uw liften is noodzakelijk alvorens de gebruiker de lift veilig en verantwoord kan gebruiken. Een preventieve keuring van liften gebeurt idealiter minstens tweemaal per jaar. Zo wordt er onder andere nagekeken of er een veiligheidsdossier aanwezig is, worden de verplichte opschriften gecontroleerd, wordt er gekeken naar de veiligheids- en bedieningsinrichtingen en de verlichting, en naar de toegang tot de lift en alle onderdelen van de elektrische installatie. Last but not least wordt de hele liftinstallatie aan een grondige keuring onderworpen.

De beheerder van een gebouw met een lift is verplicht een keuringsorganisme aan te stellen om een keuring van de lift uit te voeren.
Niet enkel de kooi, maar ook de schacht worden preventief gekeurd.

Een keuring van uw liften met risicoanalyse

Om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren, moet er om de vijftien jaar een risicoanalyse door een erkend keuringsorganisme gebeuren. Ook wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd aan de liften, moet zo’n risicoanalyse standaard plaatsvinden. Zo bent u perfect op de hoogte van de veiligheid van uw liften en de eventuele risico’s. Maximaal drie jaar na het uitvoeren van zo’n risicoanalyse moet uw lift ook een regularisatieonderzoek ondergaan. In de periode tussen beide controles moeten de eventuele moderniseringswerken gebeuren.

 

Een grondige keuring van al uw liften door OCB

Controleorganisme OCB is als geen ander onderlegd in de keuring van uw liften. Zo inspecteren wij alles grondig overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften en bent u verzekerd dat de liften geen gevaar opleveren voor de veiligheid. Wij bij OCB begrijpen dat deze informatie nogal technisch kan overkomen voor buitenstaanders. Wilt u meer informatie over de keuring van liften? Controleorganisme OCB weet raad en staat u graag te woord. Aarzel daarom niet om ons te contacteren.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.