33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Risicoanalyse liften

Volgens het Koninklijk Besluit van 10 december 2012 zijn er nieuwe verplichtingen betreffende de veiligheid van liften. Hier wordt de nadruk gelegd op de risicoanalyse van liften door een keuringsorganisme.

 

Dit nieuwe KB kwam er nadat de oude reglementering specifieke problemen opleverde:

 • De meest gebruikte methode voor risicoanalyse van liften was niet altijd gepast om de verschillende technische zaken voor de beveiliging van liften te beoordelen, dit voornamelijk voor oude liften;
 • De modernisering van de liften gebeurde vaak in twee fases, dit zorgde voor praktische problemen die men kon beperken door de nodige aanpassingen aan de lift in één keer uit te voeren en niet in twee fases.

Door deze problemen werd er dus besloten dat het goed zou zijn om de modernisering van liften in de tijd te spreiden door eerst de gemakkelijkst de moderniseren liften te doen. Zo krijgt men de nodige tijd om een alternatieve oplossing te ontwikkelen voor oude liften. Oude liften, wil natuurlijk zeggen, oudere (of andere) techniek. Bij het zoeken naar een alternatieve oplossing, moest er dan wel rekening gehouden worden met de toestand van de gebruikte techniek van deze liften.

 

 

Wetgeving voor risicoanalyse liften

Het KB van 10 december 2012 betreffende de risicoanalyse van liften en dus ook betreffende de veiligheid van liften bestaat uit volgende punten:

 • Risicoanalyse van liften moet elke 15 jaar plaatsvinden en moet gebeuren door een keuringsorganisme;
 • Maximaal 3 jaar na het uitvoeren van een risicoanalyse van de lift moet er een modernisering plaatsvinden aan de lift.
De risicoanalyse van de lift moet elke 15 jaar uitgevoerd worden, al dan niet bij de modernisering van de lift.
Risicoanalyse van liften wordt elke 15 jaar verplicht opgelegd

De termijn van de modernisering dient gecontroleerd te worden door het keuringsorganisme dat de risicoanalyse van de lift uitvoert, desalniettemin is het de beheerder van de lift die verantwoordelijk blijft voor de terbeschikkingstelling van de lift. De beheerder moet er dus voor zorgen dat de gebruikers van de lift geen gevaar oplevert voor de veiligheid.

 

 

Termijn van modernisering van de lift

Wanneer de lift een modernisering moet ondergaan om overeenkomstig de veiligheidsaspecten te zijn, wordt vastgelegd in functie van het jaar van inbedrijfsstelling, maximaal 3 jaar voor deze modernisering moet er een risicoanalyse van liften hebben plaatsgevonden.

 • Liften van voor 01/01/1958 moeten ten laatste op 31/12/2022 gemoderniseerd zijn;
 • Liften die inbedrijf gesteld werden tussen 01/01/1958 en 31/03/1984 moeten ten laatste op 31/12/2016 gemoderniseerd zijn, hiervoor kan dus al een risicoanalyse van de lift aangevraagd worden;  
 • Liften vanaf 01/04/1984 moesten reeds gemoderniseerd zijn op 31/12/2014, hiervoor heeft een keuringsorganisme reeds een risicoanalyse van de lift moeten uitvoeren op aanvraag van de beheerde.
De beheerder van een gebouw zorgt ervoor dat de veiligheid bij het gebruik van een lift gegarandeerd wordt door een risicoanalyse te laten uitvoeren door een keuringsorganisme.
Voorafgaand de modernisering van liften moet er een risicoanalyse van de lift plaatsvinden
Vergeet zeker ook geen periodieke keuring van de lift te laten uitvoeren. U kan de periodieke controle en een risicoanalyse van de lift aanvragen via dit aanvraagformulier.
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.