33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Veiligheidscoördinatie op werven

OCB is niet enkel actief met veiligheidscoördinatie op particuliere bouwwerven. Ook grote bouwwerven hebben geen geheimen voor onze veiligheidscoördinatoren. Houdt er zich meer dan 1 aannemer bezig met de werken, dan dient er een veiligheidscoördinator te worden aangesteld door de bouwheer.

 

De richtlijnen die worden opgesteld in de verslagen van onze experts dienen gevolgd te worden om op deze manier de veiligheid van alle betrokken partijen op een bouwwerf te kunnen garanderen.

 

De taak van een veiligheidscoördinator

Vanaf de werken van start gaan tot ze beeïndigd worden, heeft de veiligheidscoördinator zijn plaats in het project. Zelfs tijdens de ontwerpfase van de bouwplannen kan een veiligheidscoördinator al bijsturen om de werken op een veilige manier te laten gebeuren. Het volgen van de richtlijnen van een veiligheidscoördinator moet er toe dienen dat ongevallen kunnen vermeden worden.

Wanneer de verschillende aannemers van start gaan op de werf zal de veiligheidscoördinator op verschillende tijdstippen toezicht doen op de bouwwerf, dit gebeurt altijd in samenspraak met de verantwoordelijke van de werf.

 

Na elk zal de veiligheidscoördinator een verslag opmaken met zaken die hij opgemerkt heeft tijdens zijn bezoek. Hij zal de betrokken partijen dan op de hoogte brengen en de veiligheidsrichtlijnen adviseren.

 

Na oplevering van de werken (einde van de werken) wordt er door de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier opgesteld. Hierin staan alle documenten van de architect, verslagen van de veiligheidscoördinator, bouwplannen en plannen van de geplaatste nutsvoorzieningen.

 

Vraag hier uw offerte aan en wij contacteren u zo spoedig mogelijk!

Veilig werken op werven is van groot belang
Veiligheidscoördinatie door OCB
Beperk arbeidsongevallen door veiligheidscoördinatie
Zorg steeds voor een veilige werf
Contacteer onze veiligheidscoördinatoren voor een veilige werf.
Veiligheidscoördinatie op grote werven
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.