33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Gaskeuring cruciaal voor uw veiligheid

Een gaskeuring is van essentieel belang voor uw veiligheid. Daarom laat u een gaskeuring het best uitvoeren door experts in dit vakgebied. OCB is een erkend keuringsorganisme dat uitblinkt in topservice en expertise. Onze professionals voeren gaskeuringen uit met de grootste zorgvuldigheid voor zowel particulieren als bedrijven. Met een door ons uitgevoerde gaskeuring kan u op uw beide oren slapen! Uw veiligheid is dan ook onze zorg.

Het belang van een gaskeuring

Een gaskeuring laten uitvoeren is verplicht in België en dat is niet zonder reden. Het laten keuren van uw aardgasinstallatie vermindert namelijk de kans op ernstige ongevallen. Gaslekken kunnen immers leiden tot een ophoping van gassen, wat kan ontaarden in brand- en/of ontploffingsgevaar. Bovendien loopt u met een fout aangesloten gasafvoer (schoorsteen) of onvoldoende verluchting een verhoogd risico op CO-intoxicatie. Voorkomen is dus beter dan genezen!

Een gaskeuring bij de opening van een nieuwe meter is verplicht in de drie gewesten van België.
Een gaskeuring is verplicht wanneer de gasmeter moet worden opengezet door de netbeheerder of wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan de installatie.

Laat uw gaskeuring uitvoeren door OCB

OCB kan veel voor u betekenen. Als erkend controleorganisme beschikken wij over in-house expertise en topservice om uw veiligheid te optimaliseren. Er dient een gaskeuring te gebeuren bij een nieuwe installatie of uitbreiding van uw gasinstallatie. Voor uw veiligheid kan u ook een periodieke gaskeuring laten uitvoeren.

 

Hoe gebeurt een gaskeuring?

Een keurder van OCB komt bij u langs om uw gasleidingen, verbruikstoestellen en de ruimte waar de gasinstallatie opgesteld staat, te onderzoeken. Zo kunnen we met onze gaskeuring uitsluitsel geven of uw gasleiding lekdicht is. Onze keurder stelt een verslag op met een beschrijving van de gasinstallatie en eventuele inbreuken, en een besluit. Zo bezorgen we u niet enkel een veilig gevoel, maar ook een conformiteitsverklaring volgens Belgische normen die u nodig heeft voor uw gasleverancier. Veiligheid boven alles!

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.