33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

EPB bij bouw en renovatie

Bij het bouwen of verbouwen van een woning moet er rekening gehouden worden met de EPB-eisen. De EPB-normen moeten gevolgd worden voor alle stedenbouwkundige werken waar een vergunning voor werd aangevraagd. EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat en is in Vlaanderen van toepassing voor aanvragen sinds 2006. Een EPB verslaggever stelt een verslag op waar volgende EPB-eisen worden opgenomen:

 • Thermische isolatie-eisen: K-peil, U-waarden en bouwknopen;
 • Energieprestatie-eisen: E-peil;
 • Binnenklimaateisen: voldoende ventileren en oververhitting vermijden;
 • Jaarlijkse netto-energiebehoeften voor verwarming.

Hoe gaat de EPB verslaggever te werk?

De EPB verslaggever start met een ontwerpfase. Tijdens deze fase wordt een vooraf-berekening gedaan en geeft de EPB verslaggever uitleg en advies om te voldoen aan de geldende EPB-eisen. Minstens 8 dagen voor de start van de werken wordt er een startverklaring ingediend bij de overheid.

 

 

Wat moet u doen?

Tijdens de werken houdt u zoveel mogelijk documentatie bij over de gebruikte materialen en technieken.

De EPB verslaggever start met een ontwerpfase.

Wordt de woning (terug) in gebruik genomen na de werken, dan moet er binnen de 6 maanden een herrekening gebeuren. Met deze EPB herrekening wordt een definitieve aangifte gedaan door de EPB verslaggever. Tijdens deze herrekening wordt er gekeken naar de effectieve situatie van de woning. Uit ervaring blijkt dat er in de praktijk soms wordt afgeweken van de oorspronkelijke plannen en voorziene technieken.

 

 

Wordt er niet voldaan aan de EPB eisen?

Voldoet de woning niet aan de vooropgestelde EPB eisen, dan volgt hierop een boete die minstens evenveel bedraagt dan de kost om het correct uit te voeren.

 
De EPB verslaggever geeft raad waarmee u het energiepijl van uw woning kan verbeteren.
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.