33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Energie besparen met EPB

Gaat u bouwen? Staat u op het punt uw woning te renoveren? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Hiervoor moet het gebouw aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen krijgen de afkorting EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) als naam. Ze hebben enerzijds betrekking op de energiescore van uw woning en anderzijds op de kwaliteit van het binnenklimaat. Door aan deze eisen te voldoen zult u op termijn energie en dus ook geld kunnen besparen.

 

 

Wat is EPB?

Bij verbouwingen en bij het bouwen van een woning komt u in contact met termen waarvan u waarschijnlijk nog nooit eerder gehoord had. EPB is één van zulke termen. OCB geeft u graag wat extra informatie omtrent EPB zodat u weer helemaal op de hoogte bent en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. EPB staat dus voor het energetische totaalpakket van uw woning. Het omvat bijvoorbeeld isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, enzoverder. Daarnaast bekijkt onze energiedeskundige ook de kwaliteit van het binnenklimaat van de woning. Al sinds 2006 moeten woningen wettelijk voldoen aan bepaalde energetische voorwaarden. Kortom: EPB staat voor het energetisch optimaliseren van de woning én de keuring van de energie-efficiëntie ervan. Deze keuring moet door de bouwheer worden aangevraagd.

 

 

Het ABC van EPB

Door de strenge eisen van de Europese Unie zullen alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 bijna energieneutraal (BEN) moeten worden. Dit heeft als gevolg dat de EPB eisen steeds strenger zullen worden waardoor woningen energiezuiniger worden en minder zullen uitstoten. Momenteel is er te veel CO2-uitstoot, wat gevolgen heeft voor het klimaat. Door te streven naar energiezuinige woningen wordt onze planeet gespaard én kunt u lagere energiefacturen ontvangen. Naast het feit dat een EPB keuring verplicht is, brengt het dus voor u persoonlijk ook voordelen met zich mee.

 

 

Bespaar energie door een EPB-keuring

Hoe gaat de energiedeskundige of EPB verslaggever te werk? Eerst wordt er een ontwerpfase gestart. De energiedeskundige gebruikt hiervoor speciale software en berekeningen om te kijken hoe energie-efficiënt uw woning is en waar verbetering nodig kan zijn. Na de werken ontvangt u een verslag waarin de genomen maatregelen omschreven staan en waarmee de energiescore van de woning vergeleken kan worden met andere woningen. Vergeet trouwens niet dat hoe beter uw woning scoort, hoe meer premies en belastingvoordelen u zult kunnen bemachtigen. Heeft u nog vragen in verband met EPB? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via info@ocb.be.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.