33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Meting rendement en EPC verwarming

Meting rendement verwarming

De verwarming zorgt vaak voor een hoge kost, ook door de stijging van de energieprijzen is het rendement van de verwarming enorm belangrijk geworden. Om de energiefactuur te kunnen verlagen, is het belangrijk de juiste installatie aan te schaffen. Dit kan u doen door een energievriendelijke verwarmingsinstallatie aan te kopen met een hoog rendement. Er zijn heel wat specialisten op de markt om het rendement van de verwarming te optimaliseren. Vraag een controle van het rendement van de verwarming aan bij OCB, en zie wat u op termijn kan besparen door een energiezuinige verwarmingsketel aan te schaffen door uw verbruik in kaart te brengen. De investering in een nieuwe verwarmingsinstallatie, verdient u in enkele jaren terug door het hoge rendement van de verwarming en het lage energieverbruik.

 

Naast een lagere energiefactuur heeft de inverstering in goeie verwarmingsketel ook het voordeel goed voor het milieu te zijn: minder verbruik heeft een propere verbranding tot gevolg.

Vraag een meting van het rendement van de verwarming of EPC van de verwarming aan bij OCB.

EPC verwarming Brussels Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verwarming van gebouwen verantwoordelijk voor bijna 70 % van de broeikasgasemissies. Met het oog op de vermindering van deze emissies legt het Besluit van 03/06/2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalde energie eisen (EPB) op voor de verwarmingssystemen van de gebouwen. De eisen hebben betrekking op de installaties voor centrale verwarming die 1 of meerdere verwarmingsketels van meer dan 20kW omvatten.

 

Deze vereisten zijn gericht op een minimale energie-efficiëntie en op een vermindering van de milieueffecten van deze installaties.

 

De diagnose heeft tot doel een “gezondheidsbalans” van uw installatie op te maken en u te informeren over eventuele aanpassingen die kunnen worden aangebracht om de energieprestaties te verbeteren. Om de naleving van deze vereisten te garanderen, dient de eigenaar, of in bepaalde gevallen de houder van de milieuvergunning, vanaf 01/01/2011 de verwarmingsketel te laten nakijken.

 

 

Nieuwe verwarmingsketel

Elke nieuwe verwarmingsketel, geplaatst na 01/01/2011, dient te worden onderzocht. dit onderzoek heeft betrekking op het nazicht van het rendement van de ketel, met als belangrijkste metingen, het CO2 en het CO gehalte, de isolatie van de buizen, ventilatie van het stooklokaal, de regeling en de algemene staat van de ketel.

 

 

Bestaande verwarmingsketel

Van de verwarmingsketels, die reeds in dienst waren op 01/01/2011, dient er zo snel mogelijk een eerste oplevering van de ketel gesteld te worden en daarna om de 15 jaar. Dit om na te gaan of de ketel nog een voldoende rendement heeft. Het onderzoek is gelijk aan het onderzoek bij nieuwe ketels.

 

Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een persoon die erkend is door het BIM, Brussels Instituut voor Leefmilieu. OCB beschikt over verschillende medewerkers erkend om deze metingen en opleveringen te kunnen uitvoeren.

 

 

Downloads

Brochure EPB verwarming

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.