33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

EPC - energieprestatiecertificaat

Te koop of te huur

Wordt uw woning te koop of te huur aangeboden, dan moet u bij het verlijden van de akte bij de notaris beschikken over een energieprestatiecertificaat, EPC.

 

 

EPC: Inspectie ter plaatse

Onze energiedeskundige A komt ter plaatse om de nodige gegevens te verzamelen en bepaalde afmetingen op te nemen die nodig zijn om een EPC op te stellen. Tijdens zijn rondgang let de energiedeskundige op visuele gebreken, zoals bijvoorbeeld de staat van de ramen, het dak en de vloer. Ook wordt het sanitair en de verwarming onder de loep genomen bij het opstellen van een EPC. Alle gegevens die verzameld werd, wordt ingevoerd in een speciaal softwareprogramma dat uitgegeven werd door het Vlaams Energie Agentschap. De gegevens moeten in dit programma worden ingevoerd om de energiescore te berekenen en een EPC op te stellen.

 

Het berekende getal wordt op een kleurenbalk gepositioneerd van groen naar rood. Zo kan het EPC vergeleken worden met geldende referentiewaarden. Bevindt het kengetal op het EPC zich in het groene veld, dan is de woning energiezuinig. Rood daarentegen wil zeggen dat de woning niet energiezuinig is en dat het aangeraden is dat u enkele investeringen doet om het bedrag op uw energiefactuur te doen dalen.

Energiebesparende adviezen van een EPC

Naast het kengetal op het EPC vindt u ook enkele energiebesparende adviezen terug op het certificaat. Deze adviezen geven de koper, huurder of verhuurder van de woning de nodige informatie om eventueel energiebesparende maatregelen te treffen.

 

Let wel: De adviezen op het certificaat zijn louter informatief en moeten niet verplicht uitgevoerd worden.

 

Het EPC geeft ook een overzicht van premies die aangevraagd kunnen worden bij het investeren in energiebesparende maatregelen.

Een EPC is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning. Een energieprestatiecertificaat geeft een weer hoe energiezuinig of hoe een energievreter uw woning is.
Hoe groener de energieklasse hoe beter!

Een EPC geeft de koper of huurder een goed zicht op de energiezuinigheid van de woning. Zo kan hij al dan niet beslissen de woning te kopen of te huren. Door een energieprestatiecertificaat weet de koper/huurder met andere woorden wat hem te wachten staat als er een hoge en rode waarde wordt aangegeven op het EPC. Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig.


Bij de verkoop van de woning gaat het originele EPC naar de koper. Wordt de woning verhuurd? Dan krijgt de huurder een kopie en houdt de verhuurder het originele EPC zelf bij.

 

Verkoopt of verhuurt u zelf een woning? Vraag dan hier uw controle aan!

 

Downloads

Brochure EPC - energieprestatie certificaat

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.