33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Het nut van EPC

Staat u op het punt uw huis te verkopen of te verhuren? Of gaat u zelf een nieuw appartement aanschaffen? Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft meer informatie over de energiezuinigheid van de woning. Zo kunt u gemakkelijk de energieprestaties van kandidaat-woningen met elkaar vergelijken en beoordelen, waardoor uw keuze misschien iets gemakkelijker wordt.

 

 

Wat is EPC?

Al te vaak wordt er met moeilijke termen naar uw hoofd gegooid. Om die reden legt OCB u graag nog een keer uit wat EPC net is. Het energieprestatiecertificaat, beter gekend als EPC, is een attest voor de koper of de huurder van een woning. Het meet namelijk de energiezuinigheid van het gebouw. Ook wanneer u uw huis of appartement wenst te verkopen of te verhuren is het EPC certificaat verplicht. Een energiedeskundige komt langs om de nodige metingen en vaststellingen te doen om zo het EPC attest op te stellen. Zo krijgt u een beter zicht op eventuele energieproblemen.

 

 

Hoe wordt EPC berekend?

Als onze energiedeskundige ter plaatse is, bekijkt hij niet alleen de isolatiewaarden van de ramen en deuren, maar ook de verwarmings- en waterinstallatie. Bovendien speelt de oppervlakte van uw huis een grote rol. De woning wordt grondig gecontroleerd aan de hand van protocollen die door het Vlaams Energieagentschap ontwikkeld werden. Na de controle krijgt u het energiecertificaat overhandigd. Op het EPC vindt u de berekende energiescore terug op een kleurenbalk. Zit de score in het groene gebied? Dan is de woning energiezuinig. Is de score rood? Dan is de woning niet energie-efficiënt. Daarnaast vindt u op het EPC ook tips terug om energie te besparen. Deze adviezen geven de koper, huurder of verhuurder goede raad, maar ze zijn niet bindend. Daarenboven blijft het attest tien jaar geldig. Zelfs wanneer u uw woning opnieuw verkoopt of verhuurt tijdens deze periode, moet er geen nieuw EPC worden opgesteld.

 

 

Waarom is een EPC interessant?

Wenst u uw woning sneller te verkopen of te verhuren? Wilt u zelf energie besparen? Wanneer u minder energie verbruikt, zult u ook geld bezuinigen op uw energiefacturen. Laat dus bij de minste twijfel een EPC keuring uitvoeren. Zo krijgt u een goed zicht op de energiezuinigheid van uw woning. Bovendien weet u door de handige adviezen voor de verbetering van de energieprestaties welke punten aangepakt moeten worden om beter te scoren en dus energiezuiniger te leven. Heeft u nog vragen over EPC? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via info@ocb.be.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.