33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring kranen

Verschillende soorten kranen

Er kan een onderscheid gemaakt worden in kranen. Er zijn torenkranen, bouwkranen, mobiele kranen, portaalkranen, werkplaatskranen en autolaadkranen. Er moet een driemaandelijkse periodieke keuring van kranen plaatsvinden.

 

De werkgevers zijn verplicht een keuring van kranen te laten uitvoeren door een keuringsorganisme om te kunnen garanderen dat de werknemers op een veilige manier met deze kranen kunnen werken.

 

Onderzoek

Indienststellingsonderzoek van kranen

Tijdens de keuring van kranen om deze in dienst te kunnen stellen moet er een administratieve keuring van de kranen en een technische keuring van kranen plaatsvinden. Deze keuring wordt uitgevoerd volgens artikel 280 van het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming).

Administratieve keuring kranen

 • Aanwezigheid van een CE-markering;
 • Aanwezigheid van een geldige EG-verklaring van overeenstemming;
 • Conformiteit van de EG-verklaring van overeenstemming;
 • Aanwezigheid van een gebruikshandleiding;
 • Identificatieplaatje uitgegeven door de fabrikant van de kraan.
Tijdens de keuring van kranen wordt de algemene staat van het toestel grondig nagekeken.
Keuring van de kabels van de kraan

Technische keuring kranen

 • Nagaan of er tekortkomingen zijn aan de kraan die de veiligheid in gevaar kunnen brengen;
 • Functionele werking van de veiligheids- en bedieningsbegrenzers;
 • Algemene staat van de kraan.
Bij de technische keuring van mobiele kranen wordt ook de lastbegrenzing onderzocht. Een torenkraan, bouwkraan, werkplaatskraan en portaalkraan worden ook nog gekeurd op volgende punten:
 • Stabiliteitsaspecten met betrekking tot de opstelling en montage van de kraan;
 • Aansluiting van de energievoorziening;
 • Toegang tot de kraan, de beveiliging en de openingen;
 • Nazicht van de lastbegrenzing.

 

 

Periodieke keuring van kranen

De periodieke keuring van kranen moet elke drie maanden gebeuren door een keuringsorganisme zoals OCB. Tijdens de keuring van kranen volgens het ARAB artikel 281 worden volgende punten grondig nagekeken door onze keurders:

Er zijn verschillende kranen die gekeurd moeten worden: bouwkranen, torenkranen, portaalkranen, werkplaatskranen, mobiele kranen en autolaadkraan.
Keuring van kranen
 • De aanwezigheid van reglementaire aanduidingen;
 • De functionele werking van de remmen en loopbegrenzers;
 • De algemene staat van de veiligheidsinrichtingen en de niet wisselbare hijsmiddelen zoals kabels, kettingen en haken;
 • Jaarlijks wordt er ook aandacht geschonken aan de werking van de last- en momentbegrenzing en de algemene staat van onderdelen, mechanismen en geraamten.
 
De keuring van kranen moet elke drie maanden worden uitgevoerd door een keuringsorganisme.
Ook de giek van de kraan wordt gekeurd.
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.