33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring autolaadkraan

Wat is een autolaadkraan?

Een autolaadkraan is een kraan die op een vrachtwagen gemonteerd kan worden. De vrachtwagen kan hierdoor zichzelf in- en uitladen. Doordat de autolaadkraan uit een knikarm bestaat die zichzelf kan uitschuiven en opvouwen, is er nog voldoende ruimte in de laadbak van de vrachtwagen om goederen te vervoeren. Als het om zwaardere autolaadkranen gaat dan beschikt het in de meeste gevallen over twee knikarmen. De tweede knikarm is een verlengstuk van de eerste, waardoor deze een langer uitrekvermogen heeft.

 

Om veilig te kunnen werken moet er driemaandelijks een keuring van de autolaadkraan plaatsvinden door een keuringsorganisme.

Onderzoek autolaadkraan

Indienststellingsonderzoek van een autolaadkraan

Een autolaadkraan wordt in dienst gesteld door een keuringsorganisme door een keuring van de autolaadkraan uit te voeren volgens artikel 280 van het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming).

 

Zoals de in dienst stelling van alle hef- en hijswerktuigen, gebeurt de keuring van een autolaadkraan ook in 2 fases: een administratieve keuring en een technische keuring van de autolaadkraan. Deze keuringen worden uitgevoerd door een controleorganisme die ook de periodieke keuring van de autolaadkraan kan uitvoeren.

De keuring van een autolaadkraan is verplicht om de veiligheid tijdens het werk te kunnen garanderen
Een autolaadkraan kan zichzelf in- en uitladen

Administratieve keuring autolaadkraan

 • Aanwezigheid van een CE-markering;
 • Aanwezigheid van een geldige EG-verklaring van overeenstemming;
 • Conformiteit van de EG-verklaring van overeenstemming;
 • Aanwezigheid van een gebruikshandleiding;
 • Identificatieplaatje van de fabrikant. Wijzigen

 

 

Technische keuring autolaadkraan

 • Nazicht van zaken die het vermoeden van veiligheid bij gebruik van de autolaadkraan in vraag kunnen stellen;
 • Functionele werking van de veiligheids- en bedieningsinrichtingen;
 • Onderzoek van de lastbegrenzing;
 • Algemene staat van de onderdelen, mechanismen en geraamten van de autolaadkraan.

 

 

Periodieke keuring autolaadkraan

Als de autolaadkraan volgens het keuringsattest gebruikt mag worden, dan moet er elke 3 maanden een periodieke keuring van de autolaadkraan plaatsvinden. Tijdens deze keuring uitgevoerd door een controleorganisme worden volgende punten nagekeken:

 • Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen;
 • Functionele werking van de remmen en loopbeperkers;
 • Algemene staat van de veiligheidsinrichtingen en de niet verwisselbare hijsmiddelen zoals kabels, kettingen, schijven en haken;
 • Jaarlijks worden ook de functionele werking van last- en lastmomentbegrenzer en de algemene staat van geraamten, mechanismen, hydraulische leidingen en cilinder geïnspecteerd.
Bij het indienststellingsonderzoek van de autolaadkraan vindt er een administratieve en een technische keuring plaats.
Laat de autolaadkraan elke 3 maanden keuren
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.