33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Risicoanalyse hoogspanningscabine

Wat is de elektrische hoogspanning?

De spanning van een hoogspanningsinstallatie is hoger dan 1000 Volt. De elektrische hoogspanningsinstallatie beperkt zich meestal tot een klein gedeelte van de hele elektrische installatie, namelijk de hoogspanningscabine. Naast de verplichte jaarlijkse keuring van de hoogspanningscabine, moet er ook éénmalig een risicoanalyse van de hoogspanningscabine gebeuren. OCB kan assisteren bij de risicoanalyse van de hoogspanningscabine.

Naast de periodieke controle van de hoogspanningscabine moet er ook eenmalig een risicoanalyse van de hoogspanningscabine plaatsvinden.
De spanning van de hoogspanningscabine is hoger dan 1000 Volt.

Risicoanalyse hoogspanningscabine: reglementering

Een risicoanalyse van de hoogspanningscabine wordt uitgevoerd volgens het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie volgens het KB van 04/12/2012. De risicoanalyse van de hoogspanningscabine is een éénmalige keuring om de risico’s van de installatie in kaart te brengen.

Assistentie bij risicoanalyse hoogspanningscabine: onderzoek

De risicoanalyse van de hoogspanningscabine bestaat uit 3 hoofdpunten:

 1. Vaststellen van de risico’s;
 2. Kwalificatie van de risico’s;
 3. Voorstellen van veiligheids- en beheersmaatregelen (als optie).

 

Vaststellen van de risico’s bij een risicoanalyse van de hoogspanningscabine

Om de risico’s van de hoogspanningscabine te kunnen vaststellen, beschikt OCB over een uitgebreide check list. Enkele belangrijke punten uit de check list die worden nagekeken zijn de volgende:

 • Toegang: Is er bij de toegang struikel- of valgevaar, is er een trap aanwezig, is het gemakkelijk toegankelijk, wat is de staat van de deur?
 • Gebouw: Wat is de algemene toestand van het gebouw en de hoogspanningsinstallatie, heerst er orde en netheid, hebben ongedierte de mogelijkheid om via gaten binnen te komen?
 • Signalisatie: Worden eventuele obstakels, brandbestrijdingsmiddelen, reddings- en hulpmiddelen gesignaleerd? Is er een etikettering van gevaarlijke producten?
 • Bediening: Worden bedieningsorganen aangeduid en zijn alle aanduidingen duidelijk leesbaar? Worden de cellen en componenten geïdentificeerd?
 • Elektrisch: Is er beveiliging in afscherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking? Wat is de staat van de verlichting en is de verlichtingsarmatuur goed bereikbaar?
Tijdens de risicoanalyse van de hoogspanningscabine wordt er gekeken naar de risico's van de installatie.
Meting tijdens de keuring van de hoogspanningscabine

Kwalificaties van risico’s

Tijdens de assistentie bij een risicoanalyse van de hoogspanningscabine worden de risico’s gekwalificeerd in functie van de ernstgraad. Op basis daarvan weet de werkgever welke risico’s als eerste moeten worden weggewerkt.

 

 

Voorstellen van veiligheidsmaatregelen na de risicoanalyse van de hoogspanningscabine

Indien u dat wenst, kan OCB na de assistentie bij het uitvoeren van de risicoanalyse van de hoogspanningscabine de te nemen veiligheidsmaatregelen en beheersmaatregelen voor stellen.

 

Hebt u vragen over de risicoanalyse van een hoogspanningscabine? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze studiedienst die tijdens weekdagen ter uwer beschikking staat voor alle technische vragen.

 
De risicoanalyse van de hoogspanningscabine moet éénmalig worden uitgevoerd volgens KB van 04/12/2012.
Aandacht bij het betreden van een hoogspanningscabine is aangewezen.
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.