33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Het keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Wat wordt beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?

Elk uitrustingsstuk dat bestemd is om door de werknemer te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen één of meer gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede elk accessoire dat voor dat doel is bestemd. PBM zijn in eigenlijk bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Elk type persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

De werkgever is verplicht de nodige maatregelen te treffen zodoende we werknemer bij het uitoefenen van zijn job veilig kan werken. Hij ziet er op toe dat bij elk gebruik de PBM steeds voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Wanneer de aan het werk verbonden risico's niet aan de bron kunnen worden geëlimineerd of voldoende kunnen worden beperkt door maatregelen, methoden of procedures van arbeidsorganisatie of door technische middelen voor collectieve bescherming, moet gebruik worden gemaakt van PBM. De verordening 2016/425 van Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen is van toepassing op PBM alsook CODEX- regelgeving. De productnormering EN 795 is een erkend technische specificatie.

Elk uitrustingsstuk dat bestemd is om door de werknemer te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen één of meer gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede elk accessoire dat voor dat doel is bestemd
Keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De werkgever bepaalt de omstandigheden waaronder het PBM moet worden gebruikt, rekening houdend met de ernst van de schade, de frequentie van de blootstelling en de duur van de blootstelling aan alle gevaren.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen vallen van hoogte

De PBM tegen vallen van hoogte moeten voldoen aan de in de codex vastgelegde voorwaarden. Deze PBM worden op de arbeidsplaats gekeurd door OCB/EDTC externe dienst voor technische controle, die erkend is voor de keuring van hijs- en hefwerktuigen.

 

Tussenkomst door OCB/EDTC externe dienst voor technische controle:

  • Voor “blijvende” vast bevestigde PBM: wanneer het desbetreffende PBM een persoon tijdens een val heeft tegengehouden;
  • Voor “niet”-permanent bevestigde PBM: ten minste om de 12 maanden en telkens wanneer de PBM in kwestie een persoon tijdens een val heeft tegengehouden.
  • OCB stelt een verslag op van haar bevindingen.
Wij staan steeds klaar voor u.