33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring hoogwerker

Wat is een hoogwerker?

Om veilig te kunnen werken op grotere hoogte, wordt een hoogwerker gebruikt. Een hoogwerker kan voor verschillende gelegenheden gebruikt worden bijvoorbeeld bij de bouw van een complex, om ramen te wassen, om dakwerken uit te voeren, maar ook door de brandweer. De hoogwerker van een brandweer wordt niet alleen gebruikt in geval van brand, maar ook om mensen op een veilige manier uit hun woning te kunnen halen in geval van nood.

 

De hydraulische arm van de hoogwerker zorgt ervoor dat de kooi op de gewenste hoogte terechtkomt. Hoogwerkers worden aangedreven door een dieselmotor of een elektromotor, maar het is ook mogelijk dat de hoogwerker kan gestart worden op gas of op stroom. In sommige gevallen kan het ook een combinatie van de twee.

 

Om veilig te kunnen werken moet er driemaandelijks een keuring van de hoogwerker plaatsvinden.

Onderzoek

Indienststellingsonderzoek hoogwerker

Voor een hoogwerker in dienst gesteld kan worden door een keuringsorganisme moet er een administratieve en een technische keuring van de hoogwerker plaatsvinden.

 

Tijdens de administratieve keuring van de hoogwerker wordt er nagegaan of er een geldige EG-verklaring van overeenstemming aanwezig is en naar de conformiteit ervan. Het is ook van belang dat er een gebruikshandleiding aanwezig is en dat er een identificatieplaatje van de fabrikant zichtbaar is. De administratieve keuring van hoogwerkers is zeker geen formaliteit.

 

Bij de technische keuring van de hoogwerker schenkt men veel aandacht aan tekortkomingen die de veiligheid van het gebruik van de hoogwerker in vraag kunnen stellen en men kijkt ook naar de algemene staat van de hoogwerker zoals kabels en leidingen en eventueel ook naar de generator als deze aanwezig is. Deze keuring van de hoogwerker bepaalt of er met de hoogwerker gewerkt mag worden of niet.

Hoogwerkers worden vaak op werven gebruikt, een driemaandelijkse keuring van een hoogwerker is verplicht.
Gebruik van een hoogwerker op werven

Periodieke keuring hoogwerker

Hoogwerkers worden vaak op werven gebruikt, een driemaandelijkse keuring van een hoogwerker is verplicht. Gebruik van een hoogwerker op werven Bij de periodieke keuring van een hoogwerker die elke drie maanden moet plaatsvinden, worden volgende punten grondig nagekeken door onze keurder:

 • De aanwezigheid van reglementaire aanduidingen zoals CE-label en EG-verklaring;
 • Functionele werking van de loopbegrenzers, de bedieningsorganen, de stempels en de remmen;
 • De algemene staat van veiligheidsinrichtingen, drager, kabels en kettingen.

Bovenstaande punten worden bij elke keuring van de hoogwerker, 4 keer per jaar, nagekeken. Tijdens één van deze driemaandelijkse keuringen van de hoogwerker wordt er ook gekeken naar de algemene staat van mechanismen, geraamten, hydraulische leidingen en cylinders.

 

 

Wetgeving van toepassing bij keuring van hoogwerkers

Het indienststellingsonderzoek van een hoogwerker gebeurt volgens het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) artikel 280. De periodieke keuring van de hoogwerker gebeurt volgens het ARAB artikel 281 en 269bis.

 
Een brandweerwagen kan ook beschikken over een hoogwerker om snel te kunnen ingrijpen bij noodgevallen op hoogte, een keuring is hier verplicht.
Hoogwerker op een brandweerwagen
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.