33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring hoogspanningscabine

Wat valt er onder elektrische hoogspanning?

Een industriële hoogspanningsinstallatie is een elektrische installatie waarbij de spanning in de installatie hoger is dan 1000 Volt. Meestal beperkt deze hoogspanningsinstallatie zich tot een klein gedeelte van de gehele elektrische installatie namelijk de hoogspanningscabine. Voor grote industriële toepassingen bestaan er ook verbruikers die op hoogspanning werken. Hoogspanning is enkel terug te vinden bij bedrijven en niet voor particuliere doeleinden.

Bij de keuring van de hoogspanningscabine wordt de isolatie- en spreidingsweerstand gemeten.
Meting bij de keuring van een hoogspanningscabine

Verloop keuring hoogspanningscabine

Bij de keuring van een hoogspanningscabine wordt volgens de normen opgelegd in het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, uitgevoerd. Tijdens de keuring van de hoogspanningscabine worden volgende punten nagekeken:

 • Visuele keuring van de hoogspanningscabine en de globale conformiteit met de reglementering;
 • Staat van het gebouw, de toegangen, de verluchtingen, de verlichting, de noodverlichting, het schakelmateriaal en de bedieningsuitrusting van de hoogspanningscabine;
 • De geplaatste leidingen in de hoogspanningscabine;
 • De aanwezigheid van de wettelijk verplichte aanduidingen volgens het AREI;
 • De verlichtingssterkte van de kunstmatige verlichting wordt gemeten tijdens de keuring van de hoogspanningscabine;
 • Het nakijken van het oliepeil van de transformatoren en schakelaars;
 • Nakijken van de eventuele aanwezigheid van temperatuursstrips;
 • Tijdens de keuring van de hoogspanningsinstallatie wordt er ook gekeken naar de geplaatste stopcontacten en verlichting in de hoogspanningscabine;
 • Keuring van de bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking van de elektrische hoogspanningscabine;
 • Nazicht van de beveiliging tegen overstromen;
 • Enkel van toepassing bij een indiensstellingsonderzoek van de hoogspanningscabine: meting van de isolatieweerstand en de verschillende spreidingsweerstanden.
Het verslag van de keuring van de hoogspanningscabine bevat een duidelijke omschrijving van de gekeurde elektrische installatie met eventuele inbreuken en het besluit van de controle. Het besluit toont aan of de elektrische hoogspanningscabine in gebruik mag blijven of dat er eerst enkele herstellingen dienen te gebeuren. Als de installatie afgekeurd is, kan er na het wegwerken van inbreuken en herkeuring worden aangevraagd om de hoogspanningscabine terug in dienst te stellen.
 
De keuring van een hoogspanningscabine gebeurt jaarlijks door een controleorganisme.
Een hoogspanningscabine heeft een spanning hoger dan 1000 Volt.

Type keuring hoogspanningscabine

Indienststellingsonderzoek van de elektrische hoogspanningscabine

Werd er een nieuwe hoogspanningsinstallatie of hoogspanningscabine geplaatst of hebt u een wijziging of uitbreiding uitgevoerd aan deze elektrische installatie? Vergeet dan zeker niet dat de hoogspanningsinstallatie of hoogspanningscabine (terug) in dienst te stellen. Indien het keuringsverslag van de hoogspanningscabine geen inbreuken bevat, kan deze zonder probleem in dienst gesteld worden.

 

Periodieke keuring van de hoogspanningscabine

Volgens het AREI artikel 272 dient er elk jaar een keuring van de hoogspanningscabine uitgevoerd te worden door een controleorganisme.

 

Uitschakeltest van de hoogspanningsrelais als optie bij een keuring van de hoogspanningscabine

Een uitschakeltest van de hoogspanningsrelais is geen test die bij het standaardpakket van een keuring van de hoogspanningscabine hoort, maar kan apart aangevraagd worden en gelijktijdig met de keuring van de hoogspanningscabine uitgevoerd worden.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.