33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Thermografie

Wat is Thermografie?

Thermografie is een meettechniek waarmee vanop afstand een thermisch of warmtebeeld wordt gemaakt van het oppervlak van het voorwerp dat onderzocht wordt, bijvoorbeeld een woning of een elektrische installatie. Het warmtebeeld geeft aan welke temperatuursverdeling er aan het oppervlak van het voorwerp heerst. Bij thermografie wordt dus eigenlijk de temperatuur van een voorwerp gemeten zonder dat er contact is tussen het voorwerp en het meettoestel.

Bij thermografie van een elektrische installatie wordt een warmtebeeld gemaakt van deze installatie.
Thermografie van een elektrische installatie

Thermografisch onderzoek

Bij de thermografie van een elektrische installatie worden volgende punten nagekeken:

 • Visuele controle van de algemene elektrische installatie;
 • De elektrische borden worden gescand;
 • Tijdens de thermografie worden de hot spots heel goed geïnspecteerd aangezien een hot spot de aanleiding kan geven tot het ontstaan van een brand.
Het verslag van de thermografie bestaat uit een duidelijke beschrijving van de elektrische installatie, een thermische foto en een visuele foto van de hot spot.

Indien er tijdens de thermografie inbreuken werden vastgesteld, worden deze op het verslag vermeld. Ten slotte bevat het verslag van een thermografie nog een besluit.

 

Voorbereiding bij het uitvoeren van een thermografie

Een thermografische camera kan niet door vaste materialen kijken. Daarom moeten er voorafgaand het thermografisch onderzoek enkele voorbereidingen getroffen worden. De camera kan niet door de afschermplaat van een elektrisch bord kijken. Bij de thermografie moet deze plaat van verwijderd worden. Bij het verwijderen van deze afschermplaat, moet de installatie buiten dienst gezet worden. Let wel, het onderzoek zelf moet wel gebeuren terwijl de installatie ingeschakeld is. Het buiten dienst stellen van de elektrische installatie is niet evident tijdens de werkuren.

 

Een goede voorbereiding bij de thermografie is dus van groot belang. Dit kan als volgt praktisch gepland worden: De dag voor het onderzoek de installatie buiten dienst stellen en de afschermplaat verwijderen en de dag na het onderzoek de plaat terug te plaatsen. Zo kan de afschermplaat in veilige omstandigheden verwijderd en teruggeplaatst worden. En zo kan de installatie in dienst blijven tijdens het thermografisch onderzoek en tijdens de werkuren.

Is thermografie verplicht?

Voor het uitvoeren van een thermografisch onderzoek is er geen wettelijke verplichting. Echter via de reglementering van Assuralia, dit zijn de voorschriften van de verzekeraars, wordt er wel een jaarlijks onderzoek opgelegd van de elektrische installatie.

 

Ookal is een thermografie niet verplicht, het is altijd interessant om een thermografisch onderzoek te laten uitvoeren van de elektrische installatie. Vraag uw controle aan via onze site en krijg een duidelijk beeld over de temperatuursverdeling van de elektrische installatie.

Thermografie is niet verplicht, maar kan door Assuralia wel jaarlijks opgelegd worden.
Thermografisch onderzoek met een warmtecamera
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.