33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Tankkeuring

Wat is een opslagtank?

Een opslagtank is een omhulling die ontworpen en vervaardigd is om stoffen drukloos op te slaan. Er moet periodiek een tankkeuring plaatsvinden om aan de normen te voldoen, echter zijn de reglementeringen van tankkeuringen in Vlaanderen en Wallonië verschillend zowel bij de ondergrondse tanks als de bovengrondse tanks.

 

Keuring mazouttank en keuring stookolietank zijn veel voorkomende tankkeuringen. Een mazouttank keuren of een stookolietank keuren moet de veiligheid garanderen van de werking van de tank. Er zijn zowel ondergrondse mazoutanks en stookolietanks als bovengrondser mazouttanks en stookolietanks die aan een periodieke tankkeuring onderworpen moeten worden. Als er geen inbreuken op het keuringsverslag zijn vermeld, wordt er een conformiteitsattest van de mazouttank of stookolietank opgesteld.

 

 

Tankkeuring in Vlaanderen

Voor de tank gebruikt mag worden moet er een indienststellingsonderzoek plaatsvinden. Nadien moet er een periodieke tankkeuring gebeuren. De tankkeuring in Vlaanderen voor ondergrondse en bovengronds tanks is van toepassing bij:

 • Zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen vanaf 50 liter vb. keuring benzinetank;
 • Ontvlambare vloeistoffen vanaf 100 liter vb. keuring benzeenhouder;
 •  Vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55° Celsius tot 100° Celsius vanaf 100 liter vb. keuring mazouttank; Vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° Celsius vanaf 200 liter vb. keuring zware stookolietank.
De keuring van een ondergrondse tank moet periodiek gebeuren.
Keuring van ondergrondse tank bij een tankstation

Voor tanks die voldoen aan één van bovenstaande punten dient er een beperkt onderzoek en een algemeen onderzoek te gebeuren voor zowel een bovengrondse als een ondergrondse tank. Controle van de stookolietank of mazouttankcontrole horen bijvoorbeeld bij deze keuringen.

 

 

Bovengrondse tank Vlaanderen

Beperkt onderzoek

Tijdens een beperkte tankkeuring van een bovengrondse tank in Vlaanderen die elke 3 jaar moet plaatsvinden, worden volgende punten grondig nagekeken:

 • Inzage in het vorige keuringsattest;
 • Staat van overvulbeveiliging;
 • Onderzoek naar zichtbare verontreiniging aan de oppervlakte;
 • Onderzoek naar de algemene staat van de installatie.

 

 

Algemeen onderzoek

Voor deze tankkeuring plaatsvindt, moet de houder inwendig gereinigd worden. Het algemeen onderzoek van een tankkeuring vindt om de 20 jaar plaats en omvat volgende punten:

 • Het beperkt onderzoek, zoals hierboven vermeld;
 • Staat van de binnenwand van de tank;
 • Als het om verticale tanks gaat wordt de staat van het vakwerk en inwendige toebehoren, onderzoek van de bodemplaat en bodemvervorming;
 • Drukproef op eventuele verwarmingspijpen.

Ondergrondse tank Vlaanderen

Net zoals bij een bovengrondse tank moet er ook voor een ondergrondse tank een beperkt onderzoek en een algemeen onderzoek plaatsvinden.

Beperkt onderzoek

Een beperkt onderzoek tijdens een tankkeuring vindt jaarlijks of elke 2 jaar plaats. De punten die tijdens een beperkt onderzoek van een tank nagekeken worden zijn de volgende:

Een bovengrondse tankkeuring wordt uitgevoerd door een keuringsorganisme.
Dichtheidsmeting van een tank
 • Inzage in het vorige keuringsattest door een keuringsorganisme;
 • Staat van overvulbeveiliging;
 • Keuring op aanwezigheid van water en slib;
 • Onderzoek naar zichtbare verontreiniging aan de oppervlakte;
 • Staat van de staat van de uitwendige zichtbare delen;
 • Controle op doeltreffendheid van de aanwezigheid van kathodische bescherming, lekdetectiesysteem en de voorzieningen ten behoeve van damprecuperatie bij benzinepompen;
 • Dichtheidsproef op enkelwandige tanks van minder dan 10.000 liter die niet voorzien zijn van een lekdetectiesysteem.

 

 

Algemeen onderzoek

Het algemeen onderzoek bij een tankkeuring van een ondergrondse tank moet om de 10 jaar of om de 15 jaar gebeuren door een keuringsorganisme. Dit onderzoek omvat volgende punten:

 • Het beperkt onderzoek van de tank;
 • Staat van de binnenwand. Als er bezinksel in de houder wordt aangetroffen is een inwendige inspectie noodzakelijk;
 • Staat van de buitenbekleding;
 • Detectie van optredende corrosie;
 • Een dichtheidsproef op rechtstreeks in de grond ingegraven enkelwandige houders. Bij dubbelwandige houders wordt deze proef vervangen door de controle van het lekdetectiesysteem.

 

 

Tankkeuringen in Wallonië

De wetgeving in Wallonië betreffende tankkeuringen is verschillend van de tankkeuring in Vlaanderen. Voor meer informatie betreffende de keuring van een mazouttank of de keuring van een stooklolietank die uitgevoerd kunnen worden door OCB: tiffany.badts@ocb.be.

 
Een keuring van een bovengrondse tank vindt periodiek plaats, maar is afhankelijk van de ouderdom van de opslagtank.
Bovengrondse tankkeuring
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.