33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Risicoanalyse laagspanningsinstallatie

Wat is een elektrische laagspanningsinstallatie?

Een industriële laagspanningsinstallatie is in vele opzichten verschillend van een huishoudelijke elektrische installatie, maar hebben wel beide een spanning die lager is dan 1000 Volt. Naast de installatie is ook de reglementering tussen een huishoudelijke en professionele elektrische installatie verschillend. Naast de periodieke keuring van de elektrische installatie, dient er op industriële installatie ook een risicoanalyse van de elektrische installatie plaats te vinden. Assistentie bij risicoanalyse elektrische installatie kan door OCB uitgevoerd worden.
De periodieke elektriciteitskeuring kan gelijktijdig met de risicoanalyse van de laagspanningsinstallatie worden uitgevoerd.
OCB zorgt voor de assistentie bij een risicoanalyse van de elektrische installatie

Assistentie bij risicoanalyse elektrische installatie: reglementering

De assistentie bij een risicoanalyse van een elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie: KB van 04/12/2012.

 

De risicoanalyse van de elektrische installatie moet maar éénmalig uitgevoerd worden om in regel te zijn met de wetgeving volgens het AREI.

 

 

Assistentie bij risicoanalyse elektrische installatie: onderzoek

Elke werkgever is verplicht om een risicoanalyse van de elektrische installatie uit te laten voeren als de elektrische laagspanningsinstallatie bestemd is voor de productie, de omvorming, het transport de verdeling of het gebruik van elektrische energie. Deze elektrische installatie bevindt zich in de gebouwen of op het terrein van de onderneming van de werkgever.

 

 

Wat omvat de risicoanalyse van de elektrische installatie?

Het rapport van de risicoanalyse van de elektrische installatie bestaat uit:

 • De risicobeoordeling en de te nemen preventiemaatregelen;
 • De bekwaamheden aan de elektrische installaties;
 • De bekwaamheid en de opleiding van en instructies voorde werknemers, om risico’s te vermijden tijdens de uitvoering van de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn;
 • Het technisch dossier met beschrijving van de elektrische installatie, wat door de werkgever moet samengesteld en bewaard worden;
 • Keuringsattest van de risicoanalyse van de elektrische installatie volgens het AREI.
Door een risicoanalyse van de laagspanningsinstallatie uit voeren, worden de risico's van de elektrische installatie in kaart gebracht.
Breng alle risico's in kaart van de elektrische laagspanningsinstallatie

Wat na de risicoanalyse van de elektrische installatie?

Bij de evaluatie van de risico’s na de risicoanalyse van de elektrische installatie moet de werkgever vanaf dan rekening houden met de inplanting van de elektrische installatie. Op basis van deze risicoanalyse treft de werkgever de nodige maatregelen die nodig zijn om de werknemers te beschermen tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werktaak.

 

Risicoanalyse op oude elektrische installaties

Een oude elektrische installatie is een installatie waarvan de uitvoering is aangevangen ten laatste op 01/10/1981. Werkgevers met zo’n oude elektrische installatie moeten ervoor zorgen dat hun installatie uiterlijk op 31/12/2016 aan de voorschriften voldoet. Vraag hier uw controle aan.

 

Denk er aan de periodieke elektriciteitskeuring elke 5 jaar te laten uitvoeren door een keuringsorganisme zoals OCB.

 
Bij risicoanalyse van een laagspanning moeten de risico's geëvalueerd worden door de werkgever.
Spanning van de laagspanning is later dan 1000 Volt
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.