33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Nieuw AREI 1 juni 2020

Op 1 juni 2020 ondergaat het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) het geen wel al eens de “Bijbel voor de elektricien” genoemd wordt, een grondige vernieuwing. Het huidige AREI bestaat sinds 1981 en onderging in de loop der tijd wel wat wijzigingen, doch niet in dezelfde mate zoals bij deze “make-over”. Buiten meerdere inhoudelijke aanpassingen is ook de structuur helemaal veranderd. Onze nieuweling is nu onderverdeeld in 3 “boeken” :

 • Boek 1: installaties op laagspanning en zeer lage spanning
 • Boek 2: installaties op hoogspanning
 • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie

 

Deze boeken zijn telkens opgesplitst in 9 gelijk lopende delen met tal van onderverdelingen.

 

Tevens werden tal van aspecten uit normeringen, Ministeriële besluiten, Koninklijke besluiten, nota’s van de FOD Economie geïntegreerd in de tekst van de boeken.

 

Het “oude” artikel 104 (voorzorgsmaatregelen tegen brand) werd bijvoorbeeld helemaal herschreven.

 

Het begrip “vitale” installatie bestaat niet meer en werd opgesplitst in “veiligheids-“ en “kritische installatie”.

 

Het gebruik van halogeenvrije bekabeling hangt niet meer vast aan de toegewezen uitwendige invloedsfactor BD (al dan niet moeilijke ontruimingsvoorwaarden) maar is in ieder geval verplicht voor evacuatiewegen (vandaar dat deze ook op de schema’s moeten aangeduid zijn). Halogeenvrije bekabeling is eveneens verplicht te gebruiken in publieke ruimten die toegankelijk zijn voor meer dan 50 personen en alsook in tunnels. Dit geldt ook voor de kabelgoten, verbindingsdozen, aftakdozen, buizen, enz. …)

 

Een belangrijke wijziging is ook het feit dat installaties op zeer lage spanning (ZLS) nu ook als onderdeel in de keuring door het erkend organisme dient opgenomen te worden. Dit vooral dan met betrekking tot de brandreactie en de uitwendige invloedsfactoren. Dit heeft zeker zijn invloed op bijvoorbeeld bekabeling voor data, informatica, branddetectie, inbraakalarm, …).

 

Een sterk aandachtspunt voor ontwerper/uitvoerder van een elektrische installatie zijn de nieuwe vereisten naar opmaak van schema’s. Vooral bij de niet-huishoudelijke installaties dient hier heel wat meer “huiswerk” gemaakt te worden dan voorheen. Er zijn veel meer en gedetailleerde aanduidingen en eventuele bijlagen noodzakelijk. De agent-bezoekers van de erkende organismen gaan hier tijdens de keuring strikt op toezien.

 

Er dient opgelet te worden met het gebruik van kabels “F1” en “F2”. In het kader van de CPR (CPR staat voor Construction Products Regulation en is een Europese reglementering die onder meer het brandgedrag definieert van bouwproducten die permanent worden verwerkt in bouwwerken. Dit omvat alle mogelijke residentiële, tertiaire en industriële gebouwen.) zijn nu meer dan tevoren de brandreactieklassen Eca, Cca, a1, s1 aan de orde. Tot nu toe mochten de “F1” en “F2”-kabels die geproduceerd waren voor 30 juni 2017 nog gebruikt worden. Nu mag dit enkel nog maar onder bepaalde voorwaarden (enkel buiten gebouwen, bij gebruik voor industriële processen en binnen een gebouw slechts 10 m in het eerste compartiment ervan.

 

Automatische wederinschakeling van automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen hebben een plaats gekregen. Gebruik hiervan kan dus binnenkort, weliswaar onder voorwaarden.

 

De periodiciteit van bepaalde keuringen is gewijzigd of verduidelijkt. De keuring van werf- en tijdelijke installaties dient bijvoorbeeld jaarlijks te gebeuren evenals de delen van een elektrische installatie van een zone met explosiegevaar.

 

Dit is maar een greep uit de wijzigingen. Er wordt trouwens achter de schermen al aan een tweede fase gewerkt waar nog verder wordt ingespeeld op nieuwe toepassingen (laadpalen, batterijopslag,…)

 

De 3 boeken zijn gratis te downloaden op https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

 

Tevens zijn hier ook “concordantietabellen ter beschikking” die de verbanden tussen de artikelnummers van het “oude” AREI leggen met die van de nieuwe “boeken”.

Vorige
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.