33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring werfkast

U kan er niet om heen, maar bij de bouw van eender welk gebouw hebt u elektriciteit nodig: werken met een slijpschijf, boor, bouwlift, zelfs om de betonmolen te laten draaien.

Particuliere werven

Bent u een aannemer van particuliere woningen dan zijn er voor de bouwheer 2 mogelijkheden om u van elektriciteit te voorzien:

 • De bouwheer vraagt aan een buur of hij tijdelijk zijn elektriciteit mag gebeuren door een aftakking te plaatsen;
 • Wilt de bouwheer niet afhankelijk zijn van een buurman, dan voorziet hij zelf werfkast. Er moet wel een keuring van de werfkast plaatsvinden voor deze kan worden aangesloten op het net.

Bij de keuring van een werfkast dient het resultaat op het keuringsattest echter wel positief te zijn voor deze kan worden aangesloten door de netbeheerder op het elektriciteitsnet.

 

 

Professionele werven

Op grote bouwwerven is het natuurlijk niet evident om elektriciteit bij een buurtbewoner af te takken. Hier wordt dan gebruik gemaakt van een werfkast.

De keuring van de werfkast is verplicht wanneer men op het elektriciteitsnet door de netbeheerder wil aangesloten worden.
Keuring werfkast op particuliere en professionele werven

Net zoals bij particuliere werven wordt er een keuring van de werfkast gevraagd. Is het attest positief dan kan de netbeheerder de werfkast aansluiten op het elektriciteitsnet.

 

 

Wat gaat er vooraf aan de keuring van de werfkast?

Zorg ervoor dat de werfkast voorzien is van volgende punten:

 • minstens 1 elektrisch bord;
 • een aarding;
 • geleiders;
 • enkele stopcontacten.

 

Voor u een afspraak maakt voor de keuring van de werfkast, dient u een afspraak te hebben met de netbeheerder. Zo kan OCB de keuring van de werfkast tijdig uitvoeren en is er nog tijd om eventuele inbreuken op te lossen en een herkeuring van de werfkast aan te vragen.

 

 

Verloop van de keuring van de werfkast

De voorschriften voor de keuring werfkast worden opgelegd in het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie en moet door een keuringsorganisme gekeurd worden. Er wordt tijdens de keuring van de werfkast gelet op volgende punten:

 • de aanwezigheid en de plaatsing van de aarding;
 • de elektrische borden;
 • let er op dat de verliesstroom maximaal 300mA mag zijn;
 • er moeten minstens 2 automaten aanwezig zijn;
 • er moeten minstens 2 stopcontacten voorzien zijn;
 •  er wordt een meting uitgevoerd van de spreidingsweerstand van de aarding, een isolatiemeting en een continuïteitsmeting van de aardingsgeleider.
Als de keuring van de werfkast positief is dan kan de installatie aangesloten worden op het elektriciteitsnet.
Keuring van een werfkast door OCB

Om de keuring van de werfkast goed en snel te kunnen uitvoeren, zorgt u er voor dat de werfkast goed te bereiken is en dat het eendraadsschema van de elektrische installatie goed bereikbaar is. Is de controle van de tijdelijke elektrische installatie positief, dan zet de netbeheerder de teller open.

 

 

Niet te vergeten bij het einde van de bouwwerken

Als de bouwwerken afgelopen zijn, moet er een definitieve aansluiting op het net aangevraagd worden. Let er wel op dat voor het in dienst stellen van de definitieve elektrische installatie een keuring moet gebeuren.

 

Een goede werfkast: de richtlijnen.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.