33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring stelling

Valgevaar is het grootste risico van mensen die op of met stellingen werken. Werkt u op een stelling, dan wordt er op hoogte gewerkt. Er zijn grote risico’s verbonden met het werken op hoogte, daarom is het van belang om met een goede stelling te werken. Naast valgevaar is een tweede risico het niet vakkundig bouwen of opstellen van een stelling. Dit kan gevolgen hebben voor de mensen die er mee werken, maar ook voor de omgeving. Het levert niet alleen persoonlijke letsels op, maar ook materiële schade kan het gevolg zijn van onvakkundig geplaatste stellingen. Een streng veiligheidsbeleid is daarom van toepassing bij werken met een stelling en dus werken op hoogte.

 

 

De opbouw van de stelling

Niet alleen werken op een stelling moet veilig zijn, maar ook het opbouwen, verbouwen en afbreken van een stelling moet veilig gebeuren. Tijdens de opbouw moet er onder andere rekening gehouden worden met de stabiliteit, de maximale belasting en de wind. Om veilig werken te kunnen waarmaken moet er een keuring van de stelling gebeuren.

 

 

Magazijnstellingen

Heel wat magazijnen zijn uitgerust met magazijnstellingen voor het stockeren van producten. Er zijn wel wat risico's verbonden aan het stapelen van producten op stellingen. Wordt er iets verkeerd gestapeld, dan bestaat er een risico dat de producten beschadigd worden of dat de werknemers in gevaar gebracht worden. Daarom is het keuren van magazijnstellingen verplicht. Het keuren van magazijnstellingen kan gebeuren door een keuringsorganisme of door een bevoegd persoon.

Onderzoek

De keuring van de stelling moet gebeuren volgens het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) artikels 441, 456 en 45. 

 

De keuring van stellingen is verplicht te doen door een bevoegd persoon of door het bedrijfshoofd. De keuring van de stelling mag ook gebeuren door een keuringsorganisme zoals OCB. Onze keurders beschikken over de nodige kennis en ervaring om een keuring van de stelling grondig uit te voeren.

 

Alle werkplatformen die hoger zijn dan 2 meter moeten voorzien van een leuningsysteem. Dit is een soort borstwering, dat valgevaar moet voorkomen.

De keuring van een stelling of steiger moet verplicht gebeuren door een bevoegd persoon, maar mag ook uitgevoerd worden door een keuringsorganisme.
Stelling bij woningbouw

Wat omvat de keuring van de stelling?

Volgende punten worden tijdens de keuring van de stelling nagekeken:

  • Visueel onderzoek van de goede staat van metalen structuren, werkvloer, verbindingen, bevestigingen, opstelling;
  • Aanwezigheid van de collectieve beveiligingselementen en toegangen.

Wanneer er een keuring van de stelling plaatsvindt door een bevoegd persoon of een controleorganisme dan worden de hele stelling en de stellingsdelen onder de loep genomen.

 

Volgens art. 441 van het ARAB moet het materiaal voor het bouwen of verbouwen van een stelling voor de indienststelling gekeurd worden. Ook moet een bevoegd persoon wekelijks nakijken of de stelling nog in orde is. Deze wekelijke keuring van de stelling is zeker aangeraden.

 

Het is ook mogelijk dat door bijvoorbeeld een strenge winter, de stelling een tijd lang niet gebruikt werd. Dan is het volgens art. 456 van het ARAB belangrijk dat er een keuring van de stelling plaats vindt om gevaar in zake stabiliteit te vermijden.

 

Stellingen die van werf naar werf worden getransporteerd, worden ook wel eens vliegende stelling genoemd. Deze stellingen moeten telkens voor de indienststelling gekeurd worden. Dit mag door een bevoegd persoon of door een keuringsorganisme gebeuren. Deze keuring van de stelling gebeurt volgens ARAB art. 451.

 
Werken op hoogte houdt risico's in, daarom is een keuring van de stelling noodzakelijk om de veiligheid te garanderen.
Kunstproject op hoogte
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.