33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring ladders en trappen

De keuring van ladders en trappen moet niet verplicht gebeuren door een keuringsorganisme als OCB, een bevoegd persoon kan deze keuring van ladders en trappen ook voor zijn rekening nemen. Toch hebben wij als keuringsorganisme de nodige kennis in huis om een grondige keuring van ladders en trappen uit te voeren.

 

Keuring van ladders en trappen volgens het type ladder of trap is afhankelijk van de situatie:

 • Trappen en ladders die verbonden zijn aan constructies en / of bouwwerken;
 • Vaste ladders en trappen die als vluchtweg gebruikt worden zoals brandtrappen;
 • Vaste trappen en ladders die dienen als toegang tot machines.

Keuring van ladders en trappen

De keuring van ladders en trappen hoeven niet door een onafhankelijk keuringsorganisme te gebeuren, maar mag door een bevoegd persoon gebeuren. Deze persoon mag volgens de Belgische wetgeving aangesteld worden door de werkgever. Het is wel een noodzaak dat de werkgever een persoon aanstelt die voldoende kennis en ervaring heeft om de keuring van ladders en trappen op een correcte manier uit te voeren. Net zoals een keuringsorganisme dat zou doen, moet ook een bevoegd persoon een keuringsverslag opstellen na de keuring van de ladders en trappen.

 

Tijdens de keuring van ladders en trappen wordt er gelet op volgende punten:

 • Markering volgens NBN EN 131-2;
 • De algemene staat van het materiaal, bijvoorbeeld: stalen ladders en trappen kunnen onderhevig zijn aan corrosie;
 • De optimale werking van ladders en trappen.
Een keuring van trappen en ladders is verplicht jaarlijks uit te voeren, maar niet noodzakelijk door een keuringsorganisme.
Jaarlijkse keuring van trappen en ladders

Veilig gebruik van ladders en trappen

De aankoop van een ladder of trap is de aanzet tot veilig werken. Na de aankoop van een goeie ladder of trap is het ook belangrijk dat deze met de nodige zorg onderhouden wordt en dat er op jaarlijkse basis een keuring van ladders of trappen plaatsvindt.

 

Wanneer er opgemerkt wordt dat een ladder of trap enige mankementen bevat, dan moet er onmiddellijk ingegrepen worden. De ladder of trap moet bij voorkeur hersteld worden door de fabrikant. Voor de ladder of trap terug in dienst gesteld wordt, is het aangeraden een keuring van ladders en trappen te laten uitvoeren door een keuringsorganisme of een bevoegd persoon.

 

Hebt u vragen over de keuring van trappen, ladders of noodtrappen, aarzel dan niet onze diensten te contacteren. Wij helpen u graag verder om de veiligheid van uw werknemers niet in gedrang te brengen.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.