33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring laagspanningsinstallatie

Wat valt er onder elektrische laagspanningsinstallatie?

Een industriële laagspanningsinstallatie is een elektrische installatie waarbij de spanning van de installatie lager is dan 1000 Volt. We maken een onderscheid tussen een huishoudelijke en industriële installatie omdat de laagspanningsinstallatie van een bedrijf meestal uitgebreider en complexer is. Ook de reglementering die van toepassing is, is niet altijd dezelfde als die van de huishoudelijke elektrische installatie. De keuring van de laagspanningsinstallatie bij bedrijven gebeurt dan ook op een andere manier dan de keuring van een huishoudelijke installatie.
Bij de keuring van de laagspanningsinstallatie wordt de isolatie- en spreidingsweerstand gemeten.
Metingen van de elektrische laagspanningsinstallatie

Verloop keuring laagspanningsinstallatie

Bij het uitvoeren van een keuring van de laagspanningsinstallatie worden de normen van het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, gevolgd. Bij de keuring van de laagspanningsinstallatie worden er tijdens het onderzoek op volgende punten gelet:

 • Schema’s, plannen en uitwendige invloedsfactoren worden geverifieerd;
 • Indien van toepassing wordt er een nazicht gedaan op de netstructuren TT, TN en IT;
 • Nazicht van de beveiliging tegen overstromen;
 • Visuele keuring van de laagspanningsinstallatie en globale conformiteit met de reglementering van het AREI;
 • Keuring van de bedrading van het bord, de aansluitingen en verbindingen en de kleurcode van de geleiders;
 • Visuele keuring van de geplaatste leidingen, stopcontacten en verlichting van het gebouw;
 • Keuring van de bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraken van de elektrische laagspanningsinstallatie;
 • Meting van de isolatieweerstand en spreidingsweerstand van de elektrische installatie.
Het verslag van de keuring van de laagspanningsinstallatie bevat een duidelijke beschrijving van de gekeurde installatie met de eventuele inbreuken en een besluit. Dit besluit geeft aan of de elektrische installatie in gebruik mag blijven of dat er herstellingen dienen te gebeuren. Werd de installatie afgekeurd dan kan u na het herstellen van de inbreuken een herkeuring aanvragen van de elektrische laagspanningsinstallatie.
 
Het elektrisch bord is één van de vele punten dat wordt nagekeken bij de keuring van de laagspanningsinstallatie.
Elektrisch bord

Type keuring van de laagspanningsinstallatie

Indienststellingsonderzoek van de elektrische installatie

Hebt u een nieuwe elektrische installatie geplaatst of laten plaatsen? Werd de elektrische laagspanningsinstallatie uitgebreid of aangepast? Denk er dan aan dat de installatie in dienst gesteld moet worden. Indien de keuring van de laagspanningsinstallatie geen inbreuken bevat, mag de elektrische installatie in dienst gesteld worden.

 

Periodieke keuring van de laagspanningsinstallatie

Volgens het AREI dient de elektrische laagspanningsinstallatie elke 5 jaar gekeurd te worden door een controle organisme. In sommige gemeenten verplicht het politiereglement een jaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallatie in plaats van een keuring om de 5 jaar. Deze verplichting kan ook opgelegd worden door enkele verzekeraars.

 

Thermografisch onderzoek als optie bij een keuring van de laagspanningsinstallatie

Een thermografisch onderzoek van de elektrische laagspanningsinstallatie gebeurt met een warmtegevoelige camera en kan als optie aangevraagd worden bij de keuring van de laagspanningsinstallatie. Met deze warmtecamera kunnen we slechte contacten en overbelaste punten detecteren.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.