33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring gasflessen

Wat zijn gasflessen?

Gasflessen zijn flessen gevuld verplaatsbare recipiënten. Een gasfles is naadloos of is een gelaste stalen of aluminium fles die meerdere keren gevuld en vervoerd kan worden. De inhoud van de gasfles is minimaal 0,5 liter en maximaal 150 liter. In gasflessen worden samengeperste, vloeibare of opgeloste gassen onder een effectieve druk van meer dan 0,5 bar opgeslagen.

 

Een keuring van gasflessen is niet van toepassing op alle soorten gassen. Hieronder krijgt u een overzicht welke keuring van gasflessen verplicht is en welke niet verplicht te doen zijn door een keuringsorganisme.

 

 

Onderzoek gas

Niet verplichte keuring van gasflessen

Een periodieke keuring van gasflessen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen is niet van toepassing op volgende verplaatsbare recipiënten:

 • De bestaande drukapparatuur die niet voldoet aan de technische voorschriften van het R.I.D. en het A.D.R. van kracht op 01/07/2011;
 • De drukapparatuur die uitsluitend wordt gebruikt voor vervoer van gevaarlijke goederen tussen het grondgebied van de EU en het grondgebied van derde landen;
 • Aërosolen, draagbare brandblussers, gasflessen voor ademhalingstoestellen en drukapparatuur met gevaarlijke goederen waarvan het vervoer vrijgesteld is van de voorschriften van A.D.R. en R.I.D.

 

 

Verplichte keuring van gasflessen

Tijdens de keuring van gasflessen moeten alle accessoires van het recipiënt verwijderd zijn. De keuring van een gasfles bevat volgende punten:

De keuring van gasflessen gebeurt periodiek door een keuringsorganisme.
Gasflessen moeten periodiek gekeurd worden.
 • Identificatie van het recipiënt;
 • Inwendig- en uitwendig onderzoek van de gasfles;
 • Nazicht van putcorrosie, scheurvorming, roestvorming, verkleuring van het materiaal, ovalisatie en gewichtsverlies;
 • Uitvoeren van een waterdrukproef.

 

 

Periodiciteit en reglementering

De periodiciteiten van de keuring van gasflessen is enorm uitgebreid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen samengeperste, vloeibare, corrosieve, toxische gassen en gasmengels. In dit document krijgt u een overzicht van de types gasflessen, een voorbeeld en hun periodiciteit.

 

De reglementering die van toepassing is bij de keuring van gasflessen wordt net zoals de periodiciteit van de keuring door een keuringsorganisme enorm uitgebreid omschreven in het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) en enkele Koninklijke Besluiten. Bekijk hier de reglementering van de keuring van gasflessen.

 

Hebt u de nodige gasfles keuring niet gevonden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze studiedienst. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.