33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring drukvaten

Wat is een drukvat?

Een drukvat is een omhulling in een duurzaam product. Een drukvat is ontworpen en vervaardigd voor het opslaan van stoffen onder druk. Autoclaven en gasflessen zijn enkele voorbeelden van drukvaten. De keuring van drukvaten kan een onderdeel zijn van uw milieumanagement systeem, waar OCB u ook mee kan helpen als controleorganisme van België.

 

 

Toepassingsgebied keuring drukvaten

Houders die samengeperste vloeistoffen bevatten onder een werkdruk van meer dan 0,5bar (50 kPa) en een inhoud groter dan 1 liter. Verplaatsbare recipiënten of drukvaten zijn hier niet inbegrepen uitgezonderd draagbare brandblussers en flessen voor ademhalingstoestellen.

Keuring van drukvaten

We onderscheiden twee verschillende soorten keuringen van drukvaten: Inwendig en uitwendig. Een inwendig onderzoek van een drukvat is niet verplicht, een uitwendige keuring van drukvaten moet verplicht gebeuren.

 

 

Uitwendig keuring van drukvaten

Tijdens de keuring van drukvaten worden volgende punten grondig gecontroleerd door een keuringsorganisme als OCB:

Keuring van drukvaten kan inwendig en uitwendig gebeuren door een keuringsorganisme als OCB.
Keuring drukvaten is verschillend per regio
 • Identificatie van het toestel;
 • Werking van de veiligheidsorganen: afnamekraan, peilmeter, manometer en veiligheidskleppen;
 • De plaats waar het drukvat gepositioneerd is;
 • Manier van bevoorrading van het drukvat, bijvoorbeeld in open lucht;
 • Afhankelijk van het type product dat in het drukvat zit, wordt er ook nagegaan of er bescherming tegen brand voorzien is;
 • Wanddiktemeting van de mantel en de bodems;
 • Stabiliteit en uitwendige toestand van de houder;
 • Algemene staat van leidingen, afsluiters, pompen en verdampers.

De uitwendige keuring van drukvaten is verschillend per regio. In Vlaanderen moet de keuring van drukvaten elke 5 jaar gebeuren voor de houders. De kleppen van het drukvat moeten om de 10 jaar gekeurd worden door een keuringsorganisme. Let wel, er zijn enkele uitzonderingen. De keuring van drukvaten in Wallonië is afhankelijk van de exploitatie voorwaarden (voorschriften).

 

Reglementering van toepassing bij de uitwendige keuring van drukvaten:

 • KB 01/04/2016 (Richtlijn 2014/29/EU) voor eenvoudige drukvaten;
 • KB 11/07/2016 (Richtlijn 2014/68/EU) over drukapparatuur;
 • Vlarem II hoofdstuk 5.16.6 over gassen.

 

 

Inwendige keuring van drukvaten

Een inwendige keuring van drukvaten is niet verplicht volgens de nationale en de regionale wetgeving. Deze keuring van drukvaten is enkel van toepassing als de gebruiker van het drukvat naar deze keuring vraagt. Het is wel mogelijk dat exploitatievoorwaarden voor de keuring van drukvaten van toepassing zijn.

 
De keuring van een drukvat wordt periodiek gedaan door een keuringsorganisme.
Uitwendige keuring van drukvaten is verplicht
Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.