33 reviews
4,2/5
Ontdek meer
  Vragenbank
Stel uw eigen vraag!
Uw gegevens worden niet herkenbaar gepubliceerd
Welk zijn de minimum eisen waaraan moet voldaan zijn, opdat de keuring van een huishoudelijke gasinstallatie kan uitgevoerd worden?

Om de keuring van een gas installatie te kunnen uitvoeren dienen volgende punten te zijn afgewerkt of geplaatst. Alle gasleidingen, kranen, eventueel stoppen en schakelaars. De gasverbruikstoestellen, met minimaal de CV ketel. Het gasgetuigschrift dient ingevuld te zijn.

Welk zijn de minimum eisen waaraan moet voldaan zijn, opdat de keuring van een elektrische huishoudelijke installatie kan uitgevoerd worden?

Om de keuring van een elektrische installatie te kunnen uitvoeren dienen volgende punten te zijn afgewerkt of geplaatst. Elektrisch bord, aardingslus of elektroden geplaatst, equipotentiale verbindingen, leidingen, stopcontacten en schakelaars. Eéndraadschema en situatieschema, telkens in drievoud.

Moet er in het lokaal waar de gasteller is geplaatst verluchting zijn en welk is de sectie hiervan?

De norm NBN D 51-003 legt hieromtrent geen verplichting op, doch in de aansluitvoorwaarden van verschillende gasdistributeurs wordt gevraagd een verluchting van het tellerlokaal te voorzien. Een oppervlakte wordt niet opgegeven, doch het lijkt ons dat een sectie van min. 150 cm² aan te raden is. De verluchtingsopening is bij voorkeur te plaatsen aan de bovenkant van het lokaal.

U vervangt een kolenkachel door een gaskachel. Mag de regelklep in het afvoerkanaal blijven staan?

Nee, bij een gaskachel mag dit absoluut niet. Bij kachels werkend op kolen of hout worden vaak regelkleppen geplaatst. Hiermee kan men de warmteafgift van de kachel regelen. Met de regelklep regelt men de afvoer van de verbrande gassen en hierdoor ook de toevoer van verse lucht. Men beïnvloedt dus de verbrandingssnelheid van de brandstof, kolen/hout. Bij kolen en houttoestellen komt CO-vorming regelmatig voor bij regeling op kleine stand (regelklep bijna volledig gesloten). Bij een gaskachel mag dit dus niet, ondermeer omdat het toegevoerd aardgasdebiet niet in relatie staat tot het debiet afgevoerde gassen bij een regelklep in het afvoerkanaal. Bij het verminderen van het debiet afgevoerde gassen verkrijgt len zo een verbranding met een tekort aan verbrandingslucht met CO- en roetvorming tot gevolg, wat uiteraard een zeer gevaarlijke situatie is.

U vervangt een CV olieketel door een atmosferische aardgasketel type B11BS. Mag de trekstabiliseerklep in het afvoerkanaal blijven staan ?

Nee, de plaatsing van een trekstabiliseerklep/trekregelaar is verboden bij gasketels met trekonderbreker-valwindafleidier (type B1*). Door de plaatsing van een regelklep in de afvoer van de verbrandingsgassen vermindert men immers de natuurlijke trek. Hierdoor is de kans groot dat men terugstroming heeft van de verbrandinsgassen via de trekonderbreker in de opstellingsruimte.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

  1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
  3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

  1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
  2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
  3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
  4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
  5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.