33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring brandveiligheid

We hopen dat het natuurlijk nooit van toepassing is, maar tijdens een brand moet u voorbereid zijn op alles, daarom is de keuring van brandveiligheid een belangrijk gegeven bij OCB. Uw veiligheid is namelijk onze zorg!

Keuring brandveiligheid: branddetectie installatie

Een branddetectie installatie bestaat uit verschillende componenten: detectoren, drukknoppen, sirenes en een centrale. Bij de keuring van de branddetectie installatie gaat het vooral over de staat en opstelling van de installatie:

 • Nakijken of de batterijen nog in orde zijn;
 • Verifiëren van de lussen in functie van het plan;
 • Nagaan of de brandcentrale conform de norm is (NBN S 21-100 – ARAB art. 52 10);
 • Controleren of de automatische detectoren en drukknoppen reageren op de centrale;
 • Nakijken of de adressering van de detectoren correct zijn ingesteld;
 • Het ontruimingssignaal of sirene in werking stellen om na te gaan of het overal hoorbaar is;
 • Visuele controle van de aanduidingen.

Om een goede werking van de branddetectie vast te stellen dient deze eerst en vooral in dienst gesteld te worden, nadien volgt er een periodieke keuring van de brandveiligheid van de branddetectie installatie.

 

Keuring brandveiligheid: rookkoepels

Bij sommige bedrijven is een opening in het dak verplicht, meestal is dat in de trappenhal. Het doel van deze opening is dat het bij brand eenvoudig geopend kan worden door de brandweer. De rookkoepel dient jaarlijks gekeurd te worden.

We hopen dat het natuurlijk nooit van toepassing is, maar tijdens een brand moet u voorbereid zijn op alles, daarom is de keuring van brandveiligheid een belangrijk gegeven bij OCB.

Keuring brandveiligheid: noodverlichting

Noodverlichting is de verlichting die in werking treedt en voldoende licht moet voorzien wanneer de voeding van de gebruikelijke verlichting uitvalt. Er zijn 2 types noodverlichting:

U kan het totaalpakket keuring brandveiligheid aanvragen via het aanvraagformulier.
 • Veiligheidsverlichting: het doel is de werkruimte veilig te kunnen verlaten. Deze verlichting kan nog eens opgedeeld worden in evacuatieverlichting, anti-paniekverlichting en verlichting arbeidsplaatsen met verhoogd risico;
 • Vervangingsverlichting: verlichting die toelaat dat de normale (werk)activiteit verder gezet wordt.

Tijdens de keuring van de noodverlichting worden volgende punten nagekeken:

 • Werking van de noodverlichtingsarmaturen;
 • Functietest;
 • Visueel nazicht van de plaatsing en montage van de armaturen.

Bij de indienststelling van de elektrische laagspanningsinstallatie wordt de noodverlichtingsinstallatie als onderdeel van de elektrische installatie mee gekeurd. Het ARAB (art. 52.11 en art. 63 bis) legt verplicht een jaarlijks nazicht op, teneinde de installatie op goede werking na te kijken.

 

U kan het totaalpakket keuring brandveiligheid aanvragen via het aanvraagformulier.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.