33 reviews
4,2/5
Ontdek meer

Keuring werfkast

Bent u de woning van uw dromen aan het bouwen? Dan hebt u natuurlijk elektriciteit nodig. Bij de start van de werken is er op de meeste werven nog geen elektriciteit aanwezig. Er zijn twee mogelijkheden:

 • U vraagt aan de buurman of u gebruik mag maken van zijn elektriciteit door een aftakking te plaatsen;
 • of u plaatst tijdelijk een werfkast die gekeurd moet worden.
Kiest u voor de tweede optie dan moet u voor deze werfkast een keuring aanvragen. Met een positief keuringsattest kan de netbeheerder uw tijdelijke werfkast aansluiten op het elektriciteitsnet.

Een werfkast bestaat minstens uit:

 • een elektrisch bord;
 • een aarding;
 • geleiders;
 • stopcontact(en).

 

 

Hoe verloopt de keuring van een werfkast?

U gaat bouwen, proficiat, maar dan hebt u elektrische stroom nodig op uw werf. Om een aansluiting op het net te krijgen dient uw werfkast gekeurd te worden, hiertoe maakt u een afspraak met de keurder of onze planningsdienst, een aanvraag kan 24/7 gebeuren via www.ocb.be Als de datum van keuring gekend is, neemt u best zo snel mogelijk contact op met de netbeheerder om een afspraak te maken voor de aansluiting op het net.

Bij de bouw van een woning is het mogelijk dat er nog geen elektriciteit aanwezig is. Dit wordt opgelost door tijdelijke een werfkast aan te sluiten.
Keuring van de werfkast

Tijdens de keuring van de werfkast worden volgende punten nagekeken:

 • de aarding
 • het elektrisch bord
 • verliesstroom mag maximum 300mA zijn
 • de aanwezigheid van automatische zekering(en) en stopcontact(en)
Onze keurder doet tot slot ook een meting van de spreidingsweerstand van de aarding, isolatiemeting en continuïteitsmeting van de aardingsgeleider bij de keuring van de werfkast. Zorg er altijd voor dat de keurder de werfkast goed kan bereiken tijdens de keuring van de werfkast.
Laat uw werfkast keuren om een tijdelijke aansluiting te krijgen van de netbeheerder.
Werfkast gekeurd door OCB

Wordt de tijdelijke werfkast goedgekeurd, dan kan de teller opengezet worden door de netbeheerder. Na het afwerken van de woning dient u een definitieve aansluiting aan te vragen. Let er dan wel op dat u een nieuwe keuring moet aanvragen voor de definitieve elektrische installatie die zal gebruikt worden voor de energievoorziening in uw woning.

 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de installatie niet voldoet aan de opgelegde eisen en dat de werfkast afgekeurd wordt. Dan moet u de vermelde inbreuken om het keuringsverslag wegwerken en een nieuwe keuring aanvragen zodat de netbeheerder u alsnog kan aansluiten op het elektriciteitsnet.

 

Om de keuring van de werfkast goed te laten verlopen, vindt u de richtlijnen voor een goede werfkast terug in deze brochure.

 

Voor bijkomende vragen kan u steeds een kijkje nemen in onze vragendatabank. Geen antwoord op uw vraag gevonden voor de keuring van een werfkast? Stel ze dan gerust via de vragendatabank of door contact op te nemen met onze studiedienst.

Wij staan steeds klaar voor u.
Beste Klant,

OCB blijft voor u keuringen uitvoeren, mits respecteren van onderstaande maatregelen, opgelegd door de FOD Economie en FOD WASO:

ELEKTRICITEIT CONTROLES (INDUSTRIEEL EN HUISHOUDELIJK)De door de federale overheid genomen maatregelen betreffende de crisis van het Covid-19 virus, roepen vele vragen op betreffende de activiteiten van de erkende organismen belast met de elektrische installaties. Deze controleactiviteiten maken deel uit van de gedelegeerde opdrachten door de overheid.

Wat betreft de vraag over de uitvoering van de controleactiviteiten is het standpunt van de FOD Economie hierover het volgende:

Deze controles mogen doorgaan mits de huidige en toekomstige instructies van de federale overheid en de volgende voorwaarden opgevolgd worden:

 1. de controle naar een latere datum uitstellen, indien deze niet dringend is of echt nodig, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 2. de controles in ruimten met een verhoogd risico moeten worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties: Moet bevoorrecht zijn, de controles in leegstaande woningen, zoals bijvoorbeeld: een nieuw leegstaand gebouw in afwachting van een aansluiting of een gebouw die te koop staat en onbewoond is. Bij alle andere gevallen moet het bezoek worden uitgesteld indien het niet noodzakelijk of dringend is. Bij een controle, moeten alle preventieve maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van de agent, na intern overleg;
 3. indien een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen (social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …).

Voor de herkeuringen in huishoudelijke installaties, is het altijd mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen, via ons algemeen e-mailadres: gas.elec@economie.fgov.be

De overheid vraagt de controleorganismes om enkel keuringen uit te voeren die echt nodig zijn. Wij blijven ter uwer beschikking mits naleving van bovenstaande instructies.

CONTROLES HIJS- EN HEFWERKTUIGENBij deze, meld ik u het standpunt van de overheid:

 1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan;
 2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;
 3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring;
 4. Indien de toegang tot het toestel geweigerd wordt, dan kan geen keuringsbesluit genomen worden. Het besluit van de vorige controle wordt in elk geval niet herhaald. Het besluit is dat er geen besluit genomen kon worden omdat de keuring niet plaats kon vinden;
 5. Na de crisis kan bekeken worden in functie van het aantal keuringen of de beste strategie is om de keuringen die niet plaats konden vinden in te halen dan wel dat de keuring op de volgende periode plaats vindt.